1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

+ Bước 4: Khi có quyết định tiếp nhận, Phòng Nội vụ chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.

b Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)

+ Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý.

+Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được tiếp nhận;.

+ Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp;

+ Quyết định nâng lương mới nhất;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.

+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

d) Số lượng hồ sơ:01 bộ

 đ) Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

 g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND quận, huyện

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính

 i) Lệ phí: Không có

 k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.

+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

 

Bài viết liên quan