Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 về ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”

 04/02/2021, 07:59

Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 về ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”

Danh sách file (1 files)