TỔ VĂN PHÒNG

Tổng số thành viên: 5 người.

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

Các thành viên:

1. Nguyễn Lại Trâm

2. Phạm Chí Thành

3. Hồ Xuân Trường