Tổng số thành viên: 10 người.

Tổ trưởng: Đậu Thị Thanh Thu

Tổ phó: Nguyễn Thị Lan

Các thành viên:

1. Đậu Thị Thanh Thu

2. Nguyễn Thị Lan

3. Nguyễn Thị Thùy Khuê

4. Trương Thị Kim Anh

5. Nguyễn Thị Thủy Tiên

6. Tăng Lai Lý

7. Nguyễn Thị Lê

8. Nguyễn Thị Dương Trang

9. Lê Văn Tài

10. Lê Văn Hiếu