Tổng số thành viên: 9 người.

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

Các thành viên:

1. Trương Thị Kim Anh

2. Đậu Thị Thanh Thu

3. Nguyễn Thị Thủy Tiên

4. Nguyễn Thị Thùy Khuê

5. Nguyễn Thị Lan

6. Nguyễn Thị Lê

7. Nguyễn Thị Dương Trang

8. Lê Văn Tài

9. Lê Văn Hiếu