- Tổng số thành viên: 12 người.

- Tổ trưởng: Trần Thị Trang

- Tổ phó: Phan Thị Tuyết Nhung

1. Lê Thị Thu Trang

2. Phan Thị Tuyết Nhung

3. Nguyễn Thị Lý

4. Phạm Thị Ngọc Minh

5. Nguyễn Thị Kim La

6. Nguyễn Thị Nga

7. Đào Thị Yến

8. Trần Thị Trang

9. Nguyễn Thị Thu Ny

10. Nguyễn Thị Hòa

11. Phạm Thị Thu Hường

12. Trương Thị Thanh Thủy