- Tổng số thành viên: 9 người.

- Tổ trưởng: 

- Tổ phó: 

1. Phan Thị Tuyết Nhung

2. Trần Thị Trang

3. Phạm Thị Ngọc Minh

4. Lê Thị Thu Trang

5. Đào Thị Yến

6. Nguyễn Thị Lý

7. Nguyễn Thị Kim La

8. Nguyễn Thị Hòa

9. Nguyễn Thị Hồng Vân