Tổng số thành viên: 11 người.

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

Các thành viên:

1. Từ Thị Thắm

2. Đoàn Thị Lệ Hằng

3. Châu Thị Thảo Ly

4. Trần Thị Thu Hà

5. Nguyễn Thị Minh

6. Nguyễn Thị Thảo

7. Bùi Thị Kim Anh

8. Nguyễn Thị Hồng Lộc

9. Nguyễn Thị Tú Trinh

10. Nguyễn Thị Thu hiền

11. Trương Thị Thanh Thủy