Tổng số thành viên: 12 người.

Tổ trưởng: Bùi Thị Kim Anh

Tổ phó: Hà Thị Mười

Các thành viên:

1. Hà Thị Mười

2. Trần Thị Thu Hà

3. Lê Thị Trinh

4. Từ Thị Thắm

5. Bùi Thị Kim Anh

6. Nguyễn Thị Hồng Lộc

7. Nguyễn Thị Minh

8. Nguyễn Thị Thảo

9. Đoàn Thị Lệ Hằng

10. Võ Thị Ngọc Diễm

11. Nguyễn Thị Tú Trinh

12. Nguyễn Thị Hồng Vân