Tổng số thành viên: 10 người.

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

Các thành viên:

1. Thân Như Hà

2. Đinh Thị Chi

3. Bùi Thị Liên

4. Nguyễn Hoàng Diễm Sương

5. Hồ Thị Thanh Hằng

6. Nguyễn Thị Nga

7. Phạm Thị Hồng

8. Dương Thị Hoạch

9. Đặng Thị Thúy Hiên

10. Nguyễn Thị Thu Nguyên