Tổng số thành viên: 10 người.

Tổ trưởng: Thân Như Hà

Tổ phó: Hồ Thị Thanh Hằng

Các thành viên:

1. Bùi Thị Liên

2. Đinh Thị Chi

3. Hồ Thị Thanh Hằng

4. Nguyễn Hoàng Diễm Sương

5. Thân Như Hà

6. Phạm Thị Hồng

7. Dương Thị Hoạch

8. Đặng Thị Thúy Hiên

9. Trần Thị Hồng Hải

10. Nguyễn Thị Thu Nguyên