Tổng số thành viên: 11 người.

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

Các thành viên:

1. Nguyễn Thị Thanh Diểm

2. Hà Thị Mười

3. Trần Thị Thủy

4. Nguyễn Thị Huyền Trân

5. Lê Hồng Thuy

6. Nguyễn Thị Thu Ny

7. Võ Thị Ngọc Diễm

8. Nguyễn Thị Bé

9. Dương Thị Thủy

10. Nguyễn Thị Bích Ty

11. Dương Thị Thành