Tổng số thành viên: 11 người.

Tổ trưởng: Trần Thị Thủy

Tổ phó: Đặng Thúy Hằng

Các thành viên:

1. Đặng Thúy Hằng

2. Nguyễn Trịnh Thu Hà

3. Trần Thị Thủy

4. Lê Hồng Thuy

5. Nguyễn Thị Thanh Diểm

6. Nguyễn Thị Bé

7. Nguyễn Thị Thu Hiền

8. Dương Thị Thủy

9. Nguyễn Thị Huyền Trân

10. Nguyễn Thị Bích Ty

11. Dương Thị Thành