HIỆU TRƯỞNG: TRƯƠNG THỊ THANH THỦY

- Sinh năm: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm;

  Trình độ quản lý giáo dục: Đại học Quản lý Giáo dục;

  Trình độ chính trị: Trung cấp;

  Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C;

  Trình độ Tin học: Chứng chỉ B.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

- Sinh năm: 1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm;

  Trình độ quản lý giáo dục: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục;

  Trình độ chính trị: Trung cấp;

  Trình độ ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh;

  Trình độ Tin học: Chứng chỉ B;

- Vào ngành năm 1994.