Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2021

Bí thư: Lê Văn Tài

Phó Bí thư: Đinh Thị Chi

Ủy viên: Nguyễn Hoàng Diễm Sương