Ban chấp hành Công đoàn

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Ty

2. Phó Chủ tịch: Võ Thị Như Mai

3. Ủy viên:

- Dương Thị Thủy

- Phan Thị Tuyết Nhung

- Lê Văn Hiếu