Kế hoạch dạy học qua Internet tuần 22 (tiếp theo) và tuần 23, năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 29/4/2020) trên hệ thống Viettelstudy (http://viettelstudy.vn) và Vnedu (hhtp://btx.lms.vnedu.vn).        
      Kính gửi quý vị phụ huynh học sinh Kế hoạch dạy học qua Internet tuần 21 (tiếp theo) & tuần 22 , năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020) trên hệ thống Viettelstudy (http://viettelstudy.vn) và Vnedu (hhtp://btx.lms.vnedu.vn).        Kính mong quý vị phụ huynh tạo mọi điều ...
Kế hoạch dạy học qua Internet tuần 21, năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020) trên hệ thống Viettelstudy (http://viettelstudy.vn)