Thời khóa biểu ngày 12/11/2018

Thời khóa biểu ngày 12/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 12/11/2018

   
                 

Thứ

Buổi

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

12A11

12A12

12A13

12AV

2

S

1

Chào cờ-Đông

Chào cờ-Mãi

Chào cờ-Tuyền

Chào cờ-Phúc

Chào cờ-Vàng

Chào cờ-Luyến

Chào cờ-Ngợi

Chào cờ-Hạnh

Chào cờ-Yên

Chào cờ-Thanh(1)

Chào cờ-Sơn

Chào cờ-Thư

Chào cờ-Duy

Chào cờ-Kim

2

Hóa học-Hoàng

Ngoại ngữ-Bảo

Toán-Sơn

Hóa học-Vàng

Vật lí-Phượng(1)

Lịch Sử-Lan(1)

Ngữ văn-Ngợi

Công nghệ-Tuấn(2)

Toán-Phúc

Vật lí-Danh

Ngữ văn-Tùng

Ngữ văn-Thúy

Toán-Duy

GDCD-Kim

3

Toán-Đông

Vật lí-Thư

GDCD-Kim

Lịch Sử-Tuấn(1)

Vật lí-Phượng(1)

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Toán-Hạnh

Toán-Phúc

Tin học-Lan

Ngữ văn-Tùng

Ngoại ngữ-Bảo

Lịch Sử-Lan(1)

Ngoại ngữ-Hải(1)

4

Toán-Đông

Vật lí-Thư

Tin học-Qúy

Toán-Phúc

Ngữ văn-Dung

Vật lí-Phượng(1)

Lịch Sử-Lan(1)

Vật lí-Tâm(3)

Ngữ văn-Mãi

Tin học-Lan

Hóa học-Hoàng

Ngoại ngữ-Bảo

Sinh học-Giàu

Ngoại ngữ-Hải(1)

5

Công nghệ-Tuấn(2)

Công nghệ-Chiến

Tin học-Qúy

Toán-Phúc

Ngữ văn-Dung

Hóa học-Luyến

Toán-Ngoan

Vật lí-Tâm(3)

Ngữ văn-Mãi

Toán-Khuyên

Vật lí-Phượng(1)

Vật lí-Thư

Sinh học-Giàu

Lịch Sử-Lan(1)

C

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S

1

Vật lí-Danh

GDCD-Kim

Hóa học-Thanh

Ngữ văn-Tùng

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Công nghệ-Oanh

Lịch Sử-Lan(1)

Sinh học-Thanh(1)

Vật lí-Khoa

GDCD-M Tâm

Địa Lí-Giao

Lịch Sử-Nga

Ngữ văn-Ngợi

Ngữ văn-Nga(1)

2

Vật lí-Danh

Tin học-Lan

Hóa học-Thanh

Ngữ văn-Tùng

Địa Lí-Giao

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Công nghệ-Oanh

Sinh học-Thanh(1)

Vật lí-Khoa

Ngữ văn-Dung

Ngoại ngữ-Bảo

GDCD-M Tâm

Ngữ văn-Ngợi

Lịch Sử-Lan(1)

3

Lịch Sử-Nga

Tin học-Lan

Vật lí-Tâm(3)

Vật lí-Khoa

GDCD-M Tâm

Lịch Sử-Lan(1)

Vật lí-Trung

Lịch Sử-Quí

Hóa học-Luyến

Ngữ văn-Dung

Ngoại ngữ-Bảo

Hóa học-Giúp

Hóa học-Thanh

Toán-Lưu

4

Ngoại ngữ-Bảo

Hóa học-Giúp

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Khoa

Ngữ văn-Dung

Tin học-Ngân

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Luyến

Sinh học-Điền

Sinh học-Thanh(1)

GDCD-M Tâm

Địa Lí-Giao

Hóa học-Thanh

Toán-Lưu

5

Ngoại ngữ-Bảo

Hóa học-Giúp

Ngữ văn-Tuyền

GDCD-M Tâm

Ngữ văn-Dung

Tin học-Ngân

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Luyến

Sinh học-Điền

Sinh học-Thanh(1)

Công nghệ-Oanh

Toán-Lưu

Lịch Sử-Lan(1)

Hóa học-Thanh

C

1

 

 

P15

 

P15

 

P16

P22

P23

 

P22

 

 

P26

2

Thể dục-Lập

 

Ngữ văn-Tuyền

Thể dục-Hải

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

 

 

Ngoại ngữ-Bảo

 

 

 

3

Thể dục-Lập

 

Ngữ văn-Tuyền

Thể dục-Hải

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

 

 

Ngoại ngữ-Bảo

 

 

 

4

 

Thể dục-Lập

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

Toán-Ngoan

Ngữ văn-Tuyền

Toán-Phúc

 

 

Thể dục-Hải

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

5

 

Thể dục-Lập

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

Toán-Ngoan

Ngữ văn-Tuyền

Toán-Phúc

 

 

Thể dục-Hải

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

4

S

1

GDCD-Kim

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Giàu

Sinh học-Điền

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Ngữ văn-Thúy

Tin học-Qúy

Toán-Hạnh

Ngữ văn-Mãi

Hóa học-Vàng

Ngữ văn-Tùng

Toán-Lưu

Tin học-Ngân

Ngữ văn-Nga(1)

2

Hóa học-Hoàng

Toán-Duy

Sinh học-Giàu

Sinh học-Điền

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Ngữ văn-Thúy

Tin học-Qúy

Toán-Hạnh

GDCD-Kim

Hóa học-Vàng

Lịch Sử-Nga

Toán-Lưu

Tin học-Ngân

Ngữ văn-Nga(1)

3

Hóa học-Hoàng

Toán-Duy

Ngoại ngữ-Hải(1)

Hóa học-Vàng

Công nghệ-Oanh

Sinh học-Giàu

Ngữ văn-Ngợi

Ngữ văn-Tuyền

Tin học-Qúy

Địa Lí-Hiệp

Toán-Sơn

Lịch Sử-Nga

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Sinh học-Điền

4

Địa Lí-Hiệp

Địa Lí-Nhựt

Ngoại ngữ-Hải(1)

Hóa học-Vàng

Lịch Sử-Quí

Sinh học-Giàu

Ngữ văn-Ngợi

Ngữ văn-Tuyền

Tin học-Qúy

Toán-Khuyên

Hóa học-Hoàng

Ngữ văn-Thúy

Công nghệ-Oanh

Sinh học-Điền

5

Ngữ văn-Nga(1)

Ngữ văn-Mãi

Ngữ văn-Tuyền

Địa Lí-Hiệp

Hóa học-Vàng

Toán-Dủ

Hóa học-Thanh

Địa Lí-Nhựt

Lịch Sử-Tuấn(1)

Toán-Khuyên

Hóa học-Hoàng

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Công nghệ-Oanh

C

1

 

 

 

P22

 

P23

 

P23

 

 

P26

P27

P26

P27

2

 

 

Thể dục-Lập

Ngữ văn-Tùng

Thể dục-Hải

Ngữ văn-Thúy

 

 

 

 

 

Toán-Lưu

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

3

 

 

Thể dục-Lập

Ngữ văn-Tùng

Thể dục-Hải

Ngữ văn-Thúy

 

 

 

 

 

Toán-Lưu

Ngoại ngữ-Thanh(2)

 

4

 

 

 

Ngoại ngữ-Anh

 

 

 

Toán-Hạnh

 

Thể dục-Lập

Ngữ văn-Tùng

 

Thể dục-Hải

Toán-Lưu

5

 

 

 

Ngoại ngữ-Anh

 

 

 

Toán-Hạnh

 

Thể dục-Lập

Ngữ văn-Tùng

 

Thể dục-Hải

Toán-Lưu

5

S

1

Ngoại ngữ-Bảo

Toán-Duy

Hóa học-Thanh

Ngữ văn-Tùng

Toán-Đông

Toán-Dủ

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Ngoại ngữ-Anh

Ngữ văn-Mãi

Toán-Khuyên

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Phương

Vật lí-Trung

Toán-Lưu

2

Lịch Sử-Nga

Toán-Duy

Lịch Sử-Tuấn(1)

Tin học-Qúy

Toán-Đông

Toán-Dủ

Vật lí-Trung

Ngoại ngữ-Anh

Ngữ văn-Mãi

Toán-Khuyên

Ngữ văn-Tùng

Sinh học-Phương

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Thanh

3

Sinh học-Phương

Lịch Sử-Nga

Công nghệ-Oanh

Tin học-Qúy

Vật lí-Phượng(1)

Địa Lí-Thùy

Vật lí-Trung

Vật lí-Tâm(3)

Ngoại ngữ-Hải(1)

Lịch Sử-Tuấn(1)

Ngữ văn-Tùng

Ngoại ngữ-Bảo

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Thanh

4

Sinh học-Phương

Sinh học-Giàu

Vật lí-Tâm(3)

Lịch Sử-Tuấn(1)

Sinh học-Thanh(1)

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Toán-Ngoan

Tin học-Qúy

Công nghệ-Chiến

Ngữ văn-Dung

Tin học-Lan

Toán-Lưu

Địa Lí-Thùy

Vật lí-Trung

5

Toán-Đông

Sinh học-Giàu

Vật lí-Tâm(3)

Ngoại ngữ-Anh

Sinh học-Thanh(1)

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Toán-Ngoan

Tin học-Qúy

Lịch Sử-Tuấn(1)

Ngữ văn-Dung

Tin học-Lan

Toán-Lưu

Hóa học-Thanh

Vật lí-Trung

C

1

 

P23

 

 

 

 

 

 

 

P22

 

 

 

 

2

 

Ngoại ngữ-Bảo

 

 

 

 

 

 

 

Toán-Khuyên

 

 

 

 

3

 

Ngoại ngữ-Bảo

 

 

 

 

 

 

 

Toán-Khuyên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S

1

Ngữ văn-Nga(1)

Ngoại ngữ-Bảo

Ngữ văn-Tuyền

Công nghệ-Oanh

Tin học-Ngân

Toán-Dủ

Sinh học-Thanh(1)

Hóa học-Luyến

Toán-Phúc

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Sơn

Hóa học-Giúp

GDCD-C Lý

Toán-Lưu

2

Ngữ văn-Nga(1)

Ngoại ngữ-Bảo

Ngữ văn-Tuyền

Toán-Phúc

Tin học-Ngân

Toán-Dủ

Sinh học-Thanh(1)

GDCD-C Lý

Hóa học-Luyến

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Sơn

Hóa học-Giúp

Vật lí-Trung

Toán-Lưu

3

Toán-Đông

Hóa học-Giúp

Ngoại ngữ-Hải(1)

Toán-Phúc

Ngữ văn-Dung

GDCD-C Lý

Hóa học-Thanh

Lịch Sử-Quí

Hóa học-Luyến

Vật lí-Danh

Ngoại ngữ-Bảo

Công nghệ-Oanh

Vật lí-Trung

Ngữ văn-Nga(1)

4

Toán-Đông

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Ngữ văn-Tùng

Lịch Sử-Quí

Hóa học-Luyến

Hóa học-Thanh

Ngữ văn-Tuyền

Ngoại ngữ-Hải(1)

Vật lí-Danh

Sinh học-Điền

Tin học-Ngân

Toán-Duy

Ngữ văn-Nga(1)

5

Vật lí-Danh

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Ngữ văn-Tùng

Toán-Đông

Hóa học-Luyến

GDCD-C Lý

Ngữ văn-Tuyền

Ngoại ngữ-Hải(1)

Công nghệ-Long

Sinh học-Điền

Tin học-Ngân

Toán-Duy

Vật lí-Trung

C

1

P16

P15

P24

HT

P23

P26

 

 

P22

P23

P26

P27

P27

 

2

Ngữ văn-Nga(1)

Toán-Duy

 

 

 

Thể dục-Lập

 

 

Ngữ văn-Mãi

Ngữ văn-Dung

Toán-Sơn

Ngoại ngữ-Bảo

 

Thể dục-Hải

3

Ngữ văn-Nga(1)

Toán-Duy

 

 

 

Thể dục-Lập

 

 

Ngữ văn-Mãi

Ngữ văn-Dung

Toán-Sơn

Ngoại ngữ-Bảo

 

Thể dục-Hải

4

Ngoại ngữ-Bảo

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Toán-Phúc

Ngữ văn-Dung

Toán-Dủ

Thể dục-Lập

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

 

Thể dục-Hải

 

Toán-Duy

 

5

Ngoại ngữ-Bảo

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Toán-Phúc

Ngữ văn-Dung

Toán-Dủ

Thể dục-Lập

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

 

Thể dục-Hải

 

Toán-Duy

 

7

S

1

Ngữ văn-Nga(1)

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Toán-Phúc

Hóa học-Vàng

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Ngoại ngữ-Anh

Vật lí-Khoa

Lịch Sử-Tuấn(1)

Vật lí-Phượng(1)

Vật lí-Thư

Toán-Duy

Tin học-Định1

2

Ngữ văn-Nga(1)

Ngữ văn-Mãi

Toán-Sơn

Vật lí-Khoa

Hóa học-Vàng

Ngữ văn-Thúy

Địa Lí-Yên

Ngữ văn-Tuyền

Toán-Phúc

Ngoại ngữ-Anh

Vật lí-Phượng(1)

Vật lí-Thư

Toán-Duy

Tin học-Định1

3

Tin học-Lan

Toán-Duy

Lịch Sử-Tuấn(1)

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Đông

Vật lí-Phượng(1)

Toán-Ngoan

Toán-Hạnh

Toán-Phúc

Hóa học-Vàng

Toán-Sơn

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Địa Lí-Yên

4

Tin học-Lan

Vật lí-Thư

Địa Lí-Nhựt

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Đông

Vật lí-Phượng(1)

Toán-Ngoan

Toán-Hạnh

Địa Lí-Yên

Ngữ văn-Dung

Toán-Sơn

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Ngoại ngữ-Hải(1)

5

SHL-Đông

SHL-Mãi

SHL-Tuyền

SHL-Phúc

SHL-Vàng

SHL-Luyến

SHL-Ngợi

SHL-Hạnh

SHL-Yên

SHL-Thanh(1)

SHL-Sơn

SHL-Thư

SHL-Duy

SHL-Kim

C

1

P16

 

P15

 

P16

P15

P23

P22

 

P22

 

P26

P23

P27

2

Toán-Đông

 

 

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Ngữ văn-Ngợi

Ngoại ngữ-Anh

Thể dục-Lập

 

 

 

 

 

3

Toán-Đông

 

 

 

 

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Ngữ văn-Ngợi

Ngoại ngữ-Anh

Thể dục-Lập

 

 

Ngữ văn-Thúy

 

Ngữ văn-Nga(1)

4

 

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

 

Toán-Đông

 

 

Thể dục-Lập

 

Ngoại ngữ-Anh

 

Ngữ văn-Thúy

Ngữ văn-Ngợi

Ngữ văn-Nga(1)

5

 

 

Ngoại ngữ-Hải(1)

 

Toán-Đông

 

 

Thể dục-Lập

 

Ngoại ngữ-Anh

 

 

Ngữ văn-Ngợi

 

         

Thới lai, ngày 10 tháng 11 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNGĐồng Văn Khuyên

     
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 09 : 352
Năm 2021 : 1.350