Thời khóa biểu ngày 12/11/2018 khối 10

THI KHÓA BIU NĂM HC 2018-2019 ÁP DNG NGÀY 12/11/2018

    
                    

Thứ

Buổi

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

10A11

10A12

10A13

10A14

10A15

10AV1

10AV2

2

S

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Sinh học-Nhi

Địa Lí-Hiệp

Hóa học-Vàng

Vật lí-Khoa

Hóa học-Toàn

Ngữ văn-Thủy

Ngoại ngữ-Phi

Hóa học-Tường

Ngữ văn-Nga(1)

Hóa học-Tuấn

Toán-Hạnh

Công nghệ-Minh

Ngữ văn-Thúy

Địa Lí-Giao

Toán-Võ

Tin học-Hạnh(1)

Hóa học-Giúp

2

Địa Lí-Hiệp

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Vàng

Vật lí-Khoa

Sinh học-Nhi

Ngữ văn-Thủy

Ngoại ngữ-Phi

Hóa học-Tường

Ngữ văn-Nga(1)

Hóa học-Tuấn

Toán-Hạnh

Địa Lí-Giao

Ngữ văn-Thúy

Sinh học-Minh

Toán-Võ

Tin học-Hạnh(1)

Tin học-Nam

3

Tin học-Qúy

Ngữ văn-Huấn

Địa Lí-Hiệp

Toán-Khuyên

Vật lí-Khoa

Hóa học-Toàn

Ngữ văn-Thủy

Tin học-Khải

Hóa học-Tuấn

Toán-Hạnh

Ngữ văn-Thảo(1)

Ngữ văn-Thúy

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Giúp

Địa Lí-Giao

Toán-Võ

Tin học-Nam

4

Tin học-Qúy

Lịch Sử-Lan(1)

Sinh học-Phương

Toán-Khuyên

Địa Lí-Hiệp

Vật lí-T Nga

Ngữ văn-Thủy

Tin học-Khải

Địa Lí-Thùy

Toán-Hạnh

Ngữ văn-Thảo(1)

Ngữ văn-Thúy

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Hóa học-Giúp

GDCD-C Lý

Toán-Võ

Vật lí-Tam

5

Chào cờ-Qúy

Chào cờ-Trọng

Chào cờ-Phương

Chào cờ-Ly

Chào cờ-Khoa

Chào cờ-T Nga

Chào cờ-Thùy

Chào cờ-C Lý

Chào cờ-Nga(1)

Chào cờ-Na

Chào cờ-Thảo(1)

Chào cờ-Thúy

Chào cờ-Thanh(2)

Chào cờ-Giúp

Chào cờ-Lan(1)

Chào cờ-Võ

Chào cờ-Nam

3

S

1

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

2

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

GD QP-AN-Chen

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

GD QP-AN-Chen

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Ngữ văn-Huấn

Toán-Huệ

Vật lí-C Hiếu

Sinh học-Nhi

Vật lí-Khoa

Toán-Nhi

Hóa học-Tường

Ngữ văn-Nga(1)

Toán-Phúc

Tin học-Ngoan(1)

Địa Lí-Giao

Hóa học-Tuấn

Lịch Sử-Nga

Ngữ văn-Ngợi

Công nghệ-Minh

Địa Lí-Hiệp

Ngữ văn-Thủy

2

Ngữ văn-Huấn

Toán-Huệ

Vật lí-C Hiếu

Địa Lí-Hiệp

Vật lí-Khoa

Toán-Nhi

Hóa học-Tường

Ngữ văn-Nga(1)

Toán-Phúc

Tin học-Ngoan(1)

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Minh

Toán-Thúy(1)

Ngữ văn-Ngợi

Địa Lí-Giao

GDCD-M Tâm

Ngữ văn-Thủy

3

Địa Lí-Hiệp

Sinh học-Nhi

Ngoại ngữ-Phong

Hóa học-Tường

Lịch Sử-Nga

Công nghệ-Mẫn

Địa Lí-Thùy

Ngoại ngữ-Phi

Vật lí-Diễm

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Công nghệ-Minh

Địa Lí-Giao

Toán-Thúy(1)

Vật lí-C Hiếu

Ngữ văn-Thủy

Ngữ văn-Ngợi

Lịch Sử-Lan(1)

4

Toán-Nhi

Ngữ văn-Huấn

Lịch Sử-Lan(1)

Tin học-Nam

Công nghệ-Mẫn

Địa Lí-Hiệp

Sinh học-Nhi

Ngoại ngữ-Phi

Vật lí-Diễm

Địa Lí-Giao

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Lịch Sử-Nga

GDCD-M Tâm

Công nghệ-Minh

Ngữ văn-Thủy

Ngữ văn-Ngợi

Ngoại ngữ-Bảo

5

Toán-Nhi

Ngữ văn-Huấn

Địa Lí-Hiệp

Tin học-Nam

Ngoại ngữ-Phong

GDCD-M Tâm

Lịch Sử-Nga

Hóa học-Tường

Địa Lí-Thùy

Hóa học-Tuấn

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Vật lí-Diễm

Địa Lí-Giao

Lịch Sử-Lan(1)

Sinh học-Minh

Sinh học-Nhi

Ngoại ngữ-Bảo

4

S

1

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

3

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

4

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Hóa học-Hiệp(1)

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Huệ

Ngữ văn-Huấn

Ngoại ngữ-Phong

Ngoại ngữ-Phi

Vật lí-Diễm

Toán-Ngọc

Sinh học-Phương

GDCD-Na

Hóa học-Tuấn

Toán-Thúy(1)

Ngoại ngữ-Thanh(2)

Địa Lí-Giao

Ngữ văn-Thủy

Lịch Sử-Nga

Toán-Hạnh

2

Hóa học-Hiệp(1)

Ngoại ngữ-Anh

Toán-Huệ

Ngữ văn-Huấn

Ngoại ngữ-Phong

Ngoại ngữ-Phi

Vật lí-Diễm

Toán-Ngọc

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Phương

Hóa học-Tuấn

Toán-Thúy(1)

Địa Lí-Giao

Toán-Võ

Ngữ văn-Thủy

Ngữ văn-Ngợi

Toán-Hạnh

3

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Hiệp(1)

Ngoại ngữ-Phong

Địa Lí-Hiệp

Toán-Nhi

Lịch Sử-Nga

Công nghệ-Mẫn

Vật lí-Diễm

Hóa học-Tuấn

Ngữ văn-Thảo(1)

Địa Lí-Giao

Ngoại ngữ-Anh

Sinh học-Phương

Toán-Võ

Hóa học-Vàng

Ngữ văn-Ngợi

Vật lí-Tam

4

Ngữ văn-Huấn

GDCD-Na

Ngoại ngữ-Phong

Toán-Khuyên

Ngữ văn-Thủy

Địa Lí-Hiệp

Toán-Ngọc

Vật lí-Diễm

Hóa học-Tuấn

Ngữ văn-Thảo(1)

Vật lí-Trọng

Ngữ văn-Thúy

Toán-Thúy(1)

Ngữ văn-Ngợi

Toán-Võ

Hóa học-Vàng

Vật lí-Tam

5

Ngoại ngữ-Phong

Địa Lí-Hiệp

GDCD-Na

Toán-Khuyên

Ngữ văn-Thủy

Toán-Nhi

Toán-Ngọc

Công nghệ-Mẫn

Vật lí-Diễm

Địa Lí-Giao

Vật lí-Trọng

Ngữ văn-Thúy

Toán-Thúy(1)

Ngữ văn-Ngợi

Toán-Võ

Hóa học-Vàng

Sinh học-Phương

5

S

1

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Lý

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

2

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Lý

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

3

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

Thể dục-Lý

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

Thể dục-Lý

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Hóa học-Hiệp(1)

Sinh học-Nhi

Vật lí-C Hiếu

Ngoại ngữ-Phong

Địa Lí-Hiệp

Toán-Nhi

Hóa học-Tường

Ngoại ngữ-Phi

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Ngữ văn-Thảo(1)

Toán-Hạnh

GDCD-M Tâm

Vật lí-Tam

Sinh học-Minh

Tin học-Hạnh(1)

Vật lí-Thư

Sinh học-Phương

2

Ngoại ngữ-Phong

Hóa học-Hiệp(1)

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Tường

Toán-Nhi

Ngoại ngữ-Phi

Sinh học-Nhi

Sinh học-Phương

Tin học-Khải

Ngữ văn-Thảo(1)

Toán-Hạnh

Hóa học-Tuấn

Ngữ văn-Thúy

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Tin học-Hạnh(1)

Vật lí-Thư

Địa Lí-Thùy

3

Ngoại ngữ-Phong

Hóa học-Hiệp(1)

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Tường

Toán-Nhi

Sinh học-Nhi

GDCD-M Tâm

Địa Lí-Thùy

Tin học-Khải

Vật lí-C Hiếu

Sinh học-Phương

Hóa học-Tuấn

Ngữ văn-Thúy

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Vật lí-Thư

Địa Lí-Hiệp

Công nghệ-Minh

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S

1

 

Thể dục-Hải

 

Thể dục-Ly

GD QP-AN-Chen

 

Thể dục-Tâm(2)

 

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

 

2

 

Thể dục-Hải

 

Thể dục-Ly

GD QP-AN-Chen

 

Thể dục-Tâm(2)

 

 

 

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

 

3

Thể dục-Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

Thể dục-Ly

4

Thể dục-Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

 

Thể dục-Ly

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Toán-Nhi

Toán-Huệ

Hóa học-Vàng

Ngữ văn-Huấn

Ngữ văn-Thủy

Sinh học-Nhi

Vật lí-Diễm

Sinh học-Phương

Toán-Phúc

Toán-Hạnh

Hóa học-Tuấn

Ngoại ngữ-Anh

Hóa học-Giúp

Vật lí-C Hiếu

Sinh học-Minh

Công nghệ-Mẫn

Ngoại ngữ-Bảo

2

Toán-Nhi

Toán-Huệ

Sinh học-Phương

Ngữ văn-Huấn

Ngữ văn-Thủy

Tin học-Khải

Toán-Ngọc

Vật lí-Diễm

Toán-Phúc

Toán-Hạnh

Tin học-Hạnh(1)

Ngoại ngữ-Anh

Công nghệ-Minh

Vật lí-C Hiếu

Hóa học-Vàng

Sinh học-Nhi

Hóa học-Giúp

3

Vật lí-C Hiếu

Vật lí-Trọng

Ngữ văn-Huấn

Sinh học-Nhi

Toán-Nhi

Tin học-Khải

Toán-Ngọc

GDCD-C Lý

Công nghệ-Mẫn

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Tin học-Hạnh(1)

Sinh học-Minh

Sinh học-Phương

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Hóa học-Vàng

Ngoại ngữ-Phi

Hóa học-Giúp

4

Vật lí-C Hiếu

Công nghệ-Mẫn

Ngữ văn-Huấn

Ngoại ngữ-Phong

Sinh học-Nhi

Ngữ văn-Thủy

Tin học-Khải

Toán-Ngọc

Ngữ văn-Nga(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Vật lí-Trọng

Vật lí-Diễm

Tin học-Hạnh(1)

GDCD-C Lý

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Ngoại ngữ-Phi

Toán-Hạnh

5

Sinh học-Nhi

Ngoại ngữ-Anh

Công nghệ-Mẫn

Ngoại ngữ-Phong

GDCD-C Lý

Ngữ văn-Thủy

Tin học-Khải

Toán-Ngọc

Ngữ văn-Nga(1)

Công nghệ-Minh

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Vật lí-Diễm

Tin học-Hạnh(1)

Hóa học-Giúp

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Hóa học-Vàng

Toán-Hạnh

7

S

1

 

 

Thể dục-Ly

 

Thể dục-Đạt

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

2

 

 

Thể dục-Ly

 

Thể dục-Đạt

GD QP-AN-Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

3

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

Thể dục-Đạt

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

 

 

4

 

 

 

GD QP-AN-Chen

 

Thể dục-Đạt

 

 

Thể dục-Tâm(2)

 

 

Thể dục-Nhã

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Vật lí-C Hiếu

Vật lí-Trọng

Toán-Huệ

Công nghệ-Mẫn

Tin học-Nam

Hóa học-Toàn

Ngữ văn-Thủy

Ngữ văn-Nga(1)

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Phương

Toán-Thúy(1)

Vật lí-Tam

Tin học-Hạnh(1)

Lịch Sử-Lan(1)

Toán-Võ

GDCD-C Lý

2

Công nghệ-Mẫn

Vật lí-Trọng

Toán-Huệ

Lịch Sử-Lan(1)

Tin học-Nam

Hóa học-Toàn

Ngữ văn-Thủy

Ngữ văn-Nga(1)

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Vật lí-C Hiếu

GDCD-C Lý

Toán-Thúy(1)

Vật lí-Tam

Tin học-Hạnh(1)

Vật lí-Thư

Toán-Võ

Địa Lí-Thùy

3

Lịch Sử-Lan(1)

Tin học-Qúy

Tin học-Nam

GDCD-Na

Hóa học-Toàn

Vật lí-T Nga

Địa Lí-Thùy

Lịch Sử-Nga

Sinh học-Phương

Vật lí-C Hiếu

Ngữ văn-Thảo(1)

Tin học-Hạnh(1)

Hóa học-Giúp

Toán-Võ

Vật lí-Thư

Ngoại ngữ-Phi

Ngữ văn-Thủy

4

GDCD-Na

Tin học-Qúy

Tin học-Nam

Vật lí-Khoa

Hóa học-Toàn

Vật lí-T Nga

Ngoại ngữ-Phi

Địa Lí-Thùy

GDCD-C Lý

Sinh học-Phương

Ngữ văn-Thảo(1)

Tin học-Hạnh(1)

Hóa học-Giúp

Toán-Võ

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Vật lí-Thư

Ngữ văn-Thủy

5

SHL-Qúy

SHL-Trọng

SHL-Phương

SHL-Ly

SHL-Khoa

SHL-T Nga

SHL-Thùy

SHL-C Lý

SHL-Nga(1)

SHL-Na

SHL-Thảo(1)

SHL-Thúy

SHL-Thanh(2)

SHL-Giúp

SHL-Lan(1)

SHL-Võ

SHL-Nam

        

Thới lai, ngày 10 tháng 11 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNGĐồng Văn Khuyên

 

 

       
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 68
Năm 2021 : 627