Thời khóa biểu ngày 12/11/2018 khối 11

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 12/11/2018

                

Thứ

Buổi

Tiết

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

11AV1

11AV2

2

S

1

 

 

Chào cờ-Tuấn(1)

Chào cờ-Dung

Chào cờ-Hải(1)

Chào cờ-Chiến

Chào cờ-Danh

Chào cờ-Nhựt

Chào cờ-Tâm(3)

Chào cờ-Hoàng

Chào cờ-Mạnh

Chào cờ-Lan

Chào cờ-Tuấn(2)

2

 

 

Sinh học-Giàu

Ngữ văn-Dung

Ngữ văn-Mãi

Công nghệ-Chiến

Sinh học-Thanh(1)

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Tâm(3)

Vật lí-Mạnh

Ngữ văn-Huấn

Địa Lí-Yên

Toán-Ngoan

3

 

 

Công nghệ-Tuấn(2)

Ngữ văn-Dung

Ngữ văn-Mãi

Hóa học-Luyến

Địa Lí-Nhựt

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Tâm(3)

GDCD-Na

Ngữ văn-Huấn

Sinh học-Giàu

Toán-Ngoan

4

 

 

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Mạnh

Vật lí-T Nga

Hóa học-Luyến

Vật lí-Danh

Địa Lí-Nhựt

GDCD-Na

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Thanh

Công nghệ-Chiến

Ngữ văn-Tùng

5

 

 

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Mạnh

Địa Lí-Nhựt

Vật lí-T Nga

Vật lí-Danh

GDCD-Na

Hóa học-Hoàng

Ngữ văn-Huấn

Hóa học-Thanh

Ngoại ngữ-Hải(1)

Ngữ văn-Tùng

C

1

Lịch Sử-Tuấn(1)

Tin học-Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin học-Khải

Lịch Sử-Tuấn(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công nghệ-Trọng

Vật lí-Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh học-Giàu

GDCD-Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chào cờ-Tam

Chào cờ-Giàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S

1

 

 

Toán-Ngọc

Toán-Huệ

Hóa học-Hoàng

Vật lí-T Nga

Thể dục-Ly

Hóa học-Tường

Tin học-Ngân

Thể dục-Nhã

Toán-Thúy(1)

Sinh học-Giàu

Sinh học-Điền

2

 

 

Toán-Ngọc

Toán-Huệ

Hóa học-Hoàng

Vật lí-T Nga

Thể dục-Ly

Hóa học-Tường

Tin học-Ngân

Thể dục-Nhã

Toán-Thúy(1)

GDCD-Kim

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

3

 

GD QP-AN-Hưng

Vật lí-Oanh

Sinh học-Điền

Ngoại ngữ-Hải(1)

Sinh học-Thanh(1)

Hóa học-Tường

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Tùng

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Vật lí-Mạnh

Vật lí-T Nga

Thể dục-Ly

4

 

GD QP-AN-Hưng

Ngoại ngữ-Phong

Tin học-Nam

Vật lí-T Nga

Toán-Thúy(1)

Hóa học-Tường

Vật lí-Tâm(3)

Ngữ văn-Tùng

Vật lí-Mạnh

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Ngoại ngữ-Hải(1)

Thể dục-Ly

5

 

 

Ngoại ngữ-Phong

Tin học-Nam

Vật lí-T Nga

Toán-Thúy(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Vật lí-Tâm(3)

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Vật lí-Mạnh

Lịch Sử-Quí

Ngoại ngữ-Hải(1)

Vật lí-Trung

C

1

Ngữ văn-Thảo(1)

Ngoại ngữ-Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngữ văn-Thảo(1)

Ngoại ngữ-Phi

 

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

3

Hóa học-Tuấn

Sinh học-Giàu

 

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

4

Hóa học-Tuấn

Ngữ văn-Thảo(1)

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

5

Sinh học-Giàu

Ngữ văn-Thảo(1)

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

4

S

1

 

 

Hóa học-Tuấn

Toán-Huệ

Thể dục-Anh(1)

Toán-Thúy(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Tuyền

Công nghệ-Thuận

Toán-Ngọc

Thể dục-Nhã

Hóa học-Thanh

Hóa học-Luyến

2

 

 

Hóa học-Tuấn

Toán-Huệ

Thể dục-Anh(1)

Toán-Thúy(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Tuyền

Ngữ văn-Tùng

Toán-Ngọc

Thể dục-Nhã

Hóa học-Thanh

Hóa học-Luyến

3

 

 

Lịch Sử-Tuấn(1)

Ngoại ngữ-Phong

Ngữ văn-Mãi

GDCD-Kim

GDCD-Na

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Tùng

Lịch Sử-Quí

Hóa học-Thanh

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Ngân

4

 

 

Địa Lí-Yên

Ngoại ngữ-Phong

Ngữ văn-Mãi

Ngữ văn-Tùng

Toán-Duy

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Toán-Sơn

Công nghệ-Trọng

GDCD-Na

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Ngân

5

 

 

Sinh học-Giàu

GDCD-Kim

Sinh học-Điền

Ngữ văn-Tùng

Toán-Duy

Lịch Sử-Quí

Toán-Sơn

Địa Lí-Yên

Công nghệ-Trọng

Ngoại ngữ-Hải(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

C

1

Ngữ văn-Thảo(1)

Toán-Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngữ văn-Thảo(1)

Toán-Nhi

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

3

GDCD-Na

Ngoại ngữ-Phi

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

4

Địa Lí-Yên

Ngoại ngữ-Phi

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

5

Vật lí-Tam

Địa Lí-Yên

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

5

S

1

GD QP-AN-Hưng

Thể dục-Tâm(2)

Hóa học-Tuấn

Hóa học-Hoàng

GDCD-Kim

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Dung

Hóa học-Tường

Toán-Sơn

Ngữ văn-Huấn

Sinh học-Nhi

Lịch Sử-Tuấn(1)

Địa Lí-Nhựt

2

GD QP-AN-Hưng

Thể dục-Tâm(2)

Ngoại ngữ-Phong

Hóa học-Hoàng

Toán-Ngoan

Địa Lí-Nhựt

Ngữ văn-Dung

Vật lí-Tâm(3)

Toán-Sơn

Ngữ văn-Huấn

Tin học-Ngân

Toán-Lưu

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

3

 

 

GDCD-Kim

Ngoại ngữ-Phong

Toán-Ngoan

Lịch Sử-Quí

Hóa học-Tường

Toán-Đông

Địa Lí-Nhựt

Sinh học-Nhi

Tin học-Ngân

Toán-Lưu

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

4

 

 

Vật lí-Oanh

Sinh học-Điền

Ngoại ngữ-Hải(1)

Ngữ văn-Tùng

Toán-Duy

Toán-Đông

Sinh học-Nhi

Tin học-Ngân

Ngữ văn-Huấn

Ngữ văn-Mãi

Lịch Sử-Quí

5

 

 

Vật lí-Oanh

Địa Lí-Nhựt

Ngoại ngữ-Hải(1)

Ngữ văn-Tùng

Toán-Duy

Công nghệ-Chiến

Lịch Sử-Quí

Tin học-Ngân

Ngữ văn-Huấn

Ngữ văn-Mãi

Sinh học-Điền

C

1

Tin học-Khải

Hóa học-Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán-Võ

Vật lí-Tam

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

3

Toán-Võ

Vật lí-Tam

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

4

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

5

 

 

GD QP-AN-Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

6

S

1

 

 

Toán-Ngọc

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Hạnh(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Dung

Toán-Đông

Sinh học-Nhi

Hóa học-Hoàng

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Tin học-Lan

Ngữ văn-Tùng

2

 

 

Toán-Ngọc

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Hạnh(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Ngữ văn-Dung

Toán-Đông

Hóa học-Hoàng

Sinh học-Nhi

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Tin học-Lan

Ngữ văn-Tùng

3

Thể dục-Tâm(2)

 

Thể dục-Nhã

Ngoại ngữ-Phong

Sinh học-Điền

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Hạnh(1)

Sinh học-Thanh(1)

Hóa học-Hoàng

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Sinh học-Nhi

Toán-Lưu

Công nghệ-Tuấn(2)

4

Thể dục-Tâm(2)

 

Thể dục-Nhã

Ngữ văn-Dung

Hóa học-Hoàng

Thể dục-Anh(1)

Tin học-Hạnh(1)

Tin học-Nam

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Toán-Ngọc

Vật lí-Mạnh

Toán-Lưu

Toán-Ngoan

5

 

 

Ngoại ngữ-Phong

Ngữ văn-Dung

Công nghệ-Tuấn(2)

Sinh học-Thanh(1)

Lịch Sử-Quí

Tin học-Nam

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Toán-Ngọc

Vật lí-Mạnh

Hóa học-Thanh

Toán-Ngoan

C

1

Ngoại ngữ-Phi

Tin học-Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ-Phi

Hóa học-Tuấn

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

3

Toán-Võ

Hóa học-Tuấn

 

 

 

 

 

 

GD QP-AN-Thi

 

 

 

 

4

Toán-Võ

Toán-Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hóa học-Tuấn

Toán-Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S

1

 

 

Tin học-Nam

Hóa học-Hoàng

Toán-Ngoan

Tin học-Hạnh(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Sinh học-Thanh(1)

Thể dục-Nhã

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Địa Lí-Yên

Vật lí-T Nga

Vật lí-Trung

2

 

 

Tin học-Nam

Lịch Sử-Tuấn(1)

Toán-Ngoan

Tin học-Hạnh(1)

Sinh học-Thanh(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Thể dục-Nhã

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Toán-Thúy(1)

Vật lí-T Nga

Vật lí-Trung

3

 

 

Ngữ văn-Tuyền

Vật lí-Mạnh

Ngoại ngữ-Hải(1)

Ngoại ngữ-Tuyền(1)

Công nghệ-Chiến

Thể dục-Ly

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Hóa học-Hoàng

Toán-Thúy(1)

Ngữ văn-Mãi

Hóa học-Luyến

4

 

 

Ngữ văn-Tuyền

Công nghệ-Tuấn(2)

Lịch Sử-Tuấn(1)

Hóa học-Luyến

Vật lí-Danh

Thể dục-Ly

Vật lí-Tâm(3)

Hóa học-Hoàng

Ngoại ngữ-Ngọc(1)

Ngữ văn-Mãi

GDCD-Kim

5

 

 

SHL-Tuấn(1)

SHL-Dung

SHL-Hải(1)

SHL-Chiến

SHL-Danh

SHL-Nhựt

SHL-Tâm(3)

SHL-Hoàng

SHL-Mạnh

SHL-Lan

SHL-Tuấn(2)

C

1

Ngoại ngữ-Phi

Ngữ văn-Thảo(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ-Phi

Ngữ văn-Thảo(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vật lí-Tam

Công nghệ-Trọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vật lí-Tam

Sinh học-Giàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL-Tam

SHL-Giàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Thới lai, ngày 10 tháng 11 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNGĐồng Văn Khuyên

   
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 09 : 352
Năm 2021 : 1.350