Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã côna bố Đe án tuyển sinh năm 2019 trên cổng thông tin tuvển sinh tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, do sơ xuất về kỳ thuật ừong quá ưình nhập dữ liệu nên Khoa đã công bố chưa chính xác về Mã ngành, Mã xét tuyển. Việc này gây nên sự bất tiện với thí sinh, phụ huynh trong quá trình ghi phiếu Đăng ký dự thi và đãna ký xét tuyển và Quý Sờ. Quý Phòng và Quý Trường trong quá trinh nhập dữ liệu. Cụ thể như sau;