DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN Ở VÒNG 2

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2020-2021