Monday, 27/06/2022 - 19:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tây Đô

Thông báo tuyển dụng

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH10 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính của huyện Phong Điền năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 4054 /QĐ-UBND ngày 03tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức;

Trường tiểu học Tây Đô thông báo xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 

  1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  1. Phương thức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn.

  1. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được căn cứ theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện khác phù hợp với vị trí việc làm do cơ quan tuyển dụng quy định, không trái với quy định của pháp luật.

  1. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển

4.1. Quy định về hồ sơ:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân; hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao các văn bng, chứng chỉ (bao gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông) được quan có thm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh, còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

g) 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

(Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký 01 chỉ tiêu dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại)

  1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển (Theo biểu đính kèm)
  2. Nội dung xét tuyển viên chức

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  1. Cách tính điểm trong kỳ xét tuyển

7.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

7.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

7.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

7.4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

7.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo mục 7.1, 7.2 và 7.4 nêu trên.

7.6. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo mục 7.3 và 7.4 nêu trên.

  1. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

8.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

8.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

8.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

8.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày làm việc (kể từ ngày thông báo tuyển dụng).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Trường tiểu học Tây Đô

  (Địa chỉ: Trường Thuận - Trường Long - Phong Điền - Thành phố Cần Thơ)

c) Thời gian xét tuyển: Từ ngày 12/12/2019 đến 12/01/2020

  1.  Lệ phí xét tuyển: Không thu phí.

Trên đây là thông báo của Trường tiểu học Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mọi thắc mắc về việc xét tuyển viên chức nêu trên xin liên hệ tại trụ sở làm việc của Trường tiểu học Tây Đô (Xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ hoặc số điện thoại 0985802792 trong giờ hành chính - gặp đ/c Võ Minh Quân) để được hướng dẫn./.

Tác giả: Lương Huỳnh Bá
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 06 : 89
Năm 2022 : 1.798