Hiệu Trưởng: Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu Phó: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh