Tiếp tục tổ chức kiểm tra cuối kì 2 và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021