Thực hiện Công văn số 215/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tổ chức triển khai tuyên truyền tờ bướm về phòng, chống tội ...