Thầy và trò lớp 5A3 thực hiện tiết đọc hoạt động trải nghiệm.