Monday, 20/09/2021 - 15:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/QĐ-THLH2

     Long Hòa, ngày 12 tháng 7 năm  2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 2584/UBND-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Công văn 1640/SCT-QLTM , ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Sở Công thương về việc cung cấp thông tin các đơn vị bán hàng trực tuyến trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Công văn 1870/SGDĐT-CTTT, ngày 12 tháng 7 năm 2021veef việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban thường trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Trường Tiểu học Long Hòa 2 (có dánh sách kèm theo).

Thời gian hoạt động của Ban là từ ngày 12/07/2021 đến khi công bố hết dịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Cần Thơ, Sở giáo dục, UBND quận Bình Thủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy,... để chủ động kịp thời tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh, học sinh hiểu về dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh , đề xuất các giải pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời.

2. Tổ chuyên môn có trách nhiệm giám sát, nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh kịp thời tham mưu, báo cáo cho bộ phận thường trực và trưởng ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                       TM.NHÀ TRƯỜNG

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Đăng website nhà trường;

- BGH, các tổ CM, VP;                                                                                 

- Lưu: VT,VP.                                                                                 Trần Thị Kim Quyên

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-THLH2 ngày 12/7/2021

 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Hòa 2)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Bà Trần Thị Kim Quyên

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bà Đinh Thị Hoàng Lan

Phó hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3

Ông Nguyễn Thanh Bình

CTCĐ

Phó Trưởng ban

4

Bà Trần Ngọc Phương Anh

TTCM 4,5,BM

Ủy viên

5

Bà Huỳnh Thị Ánh Minh

TTCM 1,2,3

Ủy viên

6

Bà Trần Mỹ Xuyên

Tổ trưởng tổ văn phòng

Ủy viên

7

Bà Đường Thị Đan Phương

Bí thư Đoàn Thanh niên

Ủy viên

8

Ông Trần Nam

Tổng Phụ trách Đội

Ủy viên

9

Bà Hoàng Tuyết Lê

Trưởng ban nữ công

Ủy viên

10

Bà Phan Nguyễn Anh Thư

NV Y tế

Ủy viên thường trực

 

Danh sách này gồm có 11 người./.

 

Bài tin liên quan