Tuesday, 30/11/2021 - 20:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Phương án tổ chức dạy học khi học sinh đi học trở lại

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 58/KH-THLH2

Long Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC

KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

NĂM HỌC 2018 – 2019

           Căn cứ Công văn số 2234/ BYT-MT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục;

          Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

          Căn cứ tình hình thực tế nhà trường,

          Trường Tiểu học Long Hòa bố trí học sinh mỗi lớp sẽ được chia thành hai nhóm lớp học Sáng – Chiều. Học sinh sẽ học một buổi và nghỉ một buổi. Thời lượng 5 tiết học/buổi, 5 buổi/tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

           1/ Số học sinh của mỗi nhóm lớp:

 

Lớp

Sĩ số

Buổi

Số học sinh/buổi

Phòng học

1A

38

Sáng

19

Phòng 1A – Điểm A

Chiều

19

Phòng 1A – Điểm A

1B

31

Sáng

16

Phòng 1B – Điểm A

Chiều

15

Phòng 1B – Điểm A

2A

33

Sáng

17

Phòng 2A – Điểm A

Chiều

16

Phòng 2A – Điểm A

2B

33

Sáng

17

Phòng 2B – Điểm B

Chiều

16

Phòng 2B – Điểm B

3A

39

Sáng

20

Phòng 3A – Điểm A

Chiều

19

Phòng 3A – Điểm A

3B

36

Sáng

18

Phòng 3B – Điểm B

Chiều

18

Phòng 3B – Điểm B

4A

26

Sáng

13

Phòng 4A – Điểm A

Chiều

13

Phòng 4A – Điểm A

4B

24

Sáng

12

Phòng 4B – Điểm C

Chiều

12

Phòng 4B – Điểm C

5A

37

Sáng

19

Phòng 5A – Điểm A

Chiều

18

Phòng 5A – Điểm A

5B

35

Sáng

18

Phòng 5B – Điểm C

Chiều

17

Phòng 5B – Điểm C

Cộng

332

 

 

 

        2/ Phân bổ thời gian như sau:

              Sáng: Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ GVCN kết hợp nhân viên y tế đón học sinh kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn vào lớp.

              + Tiết 1: 7 giờ đến 7 giờ 35 phút

              + Tiết 2: 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 15 phút

              + Tiết 3: 8 giờ 20 phút đến 8 giờ 55 phút

              Giải lao tại chỗ 20 phút từ 9 giờ đến 9 giờ 20 phút

              + Tiết 4: 9 giờ 25 phút đến 10 giờ

              + Tiết 5: 10 giờ đến 10 giờ 40 phút

               Bố trí ra về mỗi lớp lệch nhau 5 phút

            Chiều: Từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ GVBM kết hợp nhân viên y tế đón học sinh kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn vào lớp.

              + Tiết 1: 13 giờ đến 13 giờ 35 phút

              + Tiết 2: 13 giờ 40 phút đến 14 giờ 15 phút

              + Tiết 3: 14 giờ 20 phút đến 14 giờ 55 phút

              Giải lao tại chỗ 20 phút từ 15 giờ đến 15 giờ 20 phút

              + Tiết 4: 15 giờ 25 phút đến 16 giờ

              + Tiết 5: 16 giờ đến 16 giờ 40 phút

               Bố trí ra về mỗi lớp lệch nhau 5 phút

        3/ Đính kèm thời khóa biểu từng lớp:

        4/ Chuẩn bị của giáo viên:

          - Giáo viên chủ nhiệm bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của học sinh, giáo viên. Bàn ghế trong phòng học được kéo giãn ra, sắp xếp theo hàng dọc.

  • Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi.

        - Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang.

        - Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

        - Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường. Thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trước khi vào trường và lớp học.

         - Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà. Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

        Trên đây là phương án chuẩn bị khi học sinh trở lại trường của trường Tiểu học Long Hòa 2./.

      

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c)

- Tổ CM (để thực hiện);

- Lưu : VT./.

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan