Tuesday, 30/11/2021 - 18:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

KẾ HOẠCH thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, Cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

                

Số: 60/KH - THLH2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

 

              Long Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II,

Cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020

 

           Căn cứ công văn số 291/SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục trong thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020;

            Căn cứ công văn số 1070/SGDĐT-VP và công văn số 1076/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở  Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục trong thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020;

             Trường Tiểu học Long Hòa 2 xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các tổ khối chuyên môn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, cấp tiểu học, năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

   - Nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và kết thúc năm học theo Quyết định 736/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 26/3/2020 về  việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020 và Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

   - Việc điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II đối với cấp tiểu học được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình; các nội dung cơ bản được giữ nhằm đảm bảo kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

  - Tạo thuận lợi cho việc tổ chức điều chỉnh nội dung dạy học tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp quản lý trong quá trình thực hiện.

2. Nội dung thực hiện

  2.1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 212/SGDĐT-GDTH ngày 22/02/2012 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và nội dung dạy học các môn học theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Đối với tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục (TV1-CGD); tài liệu dạy học tích cực theo mô hình trường học mới, dạy học Tiếng Anh, Mĩ thuật, Tin học và theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhà trường vận dụng các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những nội dung của Công văn này linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với từng môn học, lớp học.

(Nội dung điều chỉnh, tinh giản việc tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1125/BGDĐT-GDTH; Công văn số 859/SGDĐT-GDTH; các tài liệu dạy học theo định hướng đổi mới mà đơn vị đang triển khai thực hiện theo phụ lục đính kèm.)

       2.2. Phương án tổ chức dạy học khi học sinh trở lại trường

             - Nhà trường bố trí học sinh mỗi lớp sẽ được chia thành hai nhóm lớp học Sáng – Chiều. Học sinh sẽ học một buổi. Thời lượng 5 tiết học/buổi, 5 buổi/tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Giáo viên giảng dạy Sáng – Chiều cho hai nhóm lớp, 10 buổi/tuần. (kèm theo Thời khóa biểu của từng buổi học/lớp).

        - Tổ chức dạy học các môn học được tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình, phân bố số tiết các môn như sau:

STT

Môn học

Số tiết/tuần

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

Tổng số tiết/10 tuân

Môn học bắt buộc

 

 

1

Tiếng Việt

11 (lớp 1, 2, 3)

10 (lớp 4, 5)

110

100

2

Toán

7

70

 

Khoa học

1 (Lớp 4, 5)

10

 

Lịch sử & Địa lý 

1 (Lớp 4, 5)

10

3

Tự nhiên&Xã hội ghép với

Đạo đức

1 (lớp 1, 2, 3)

10

4

Giáo dục Thể chất

1

10

5

Nghệ thuật (Âm nhạc & Mĩ thuật)

1

10

Hoạt động giáo dục bắt buộc

 

 

7

Hoạt động trải nghiệm ghép với SHDC

HĐTN ghép với SHDC và ĐĐ

1 (lớp 1, 2, 3)

1 (Lớp 4, 5)

10

Môn học tự chọn

8

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

2

70

9

Tin học

1

10

Tổng số

25

250

 

         (Đính kèm Báo giảng và Kế hoạch hướng dẫn học của từng tuần của các khối). 

       Kĩ thuật (Lớp 4, 5) và Thủ công (lớp 1, 2, 3) giáo viên hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

   - Việc điều chỉnh, tinh giản các nội dung dạy học khi tổ chức thực hiện cần có sự rà soát cụ thể, được thảo luận, trao đổi, đảm bảo có sự thống nhất chung trong tổ chuyên môn và cán bộ quản lý nhà trường, đảm bảo tất cả học sinh đều đạt mục tiêu dạy học theo hướng nhẹ nhàng, hiệu quả.

  - Thường xuyên liên hệ, gắn kết với gia đình học sinh theo dõi kết quả học tập của học sinh hàng ngày thông qua nhiều hình thức (in và gửi bài tập trực tiếp cho riêng từng phụ huynh hoặc thông qua điện thoại, Zalo,...) để có kế hoạch tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

2.3. Tùy theo điều kiện, giáo viên cần tăng cường các hình thức ôn tập, dạy học cho học sinh; sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-2021 để tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới.

2.4. Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Tuyệt đối không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung yêu cầu đã giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành bài đọc thêm, tự chọn, tự học.

2.5. Các tổ/khối chuyên môn tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm thực hiện việc tinh giản nội dung dạy học hiệu quả. Tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn (bằng hình thức trực tuyến) trong thời gian phòng dịch Covid-19; Phó Hiệu trưởng kiểm tra, hỗ trợ quá trình thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo tổ/khối chuyên môn.

        Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo các tổ khối chuyên môn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, cấp tiểu học, năm học 2019 – 2020, khi học sinh trở lại trường của trường  Tiểu học Long Hòa 2. Yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc các đồng chí phản ánh về nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

- Tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu VT./.

 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                         

 

 

Bài tin liên quan