Thứ hai, 20/09/2021 - 16:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

KẾ HOẠCH Công tác hè năm 2021

UBND QUẬN BÌNH THỦY                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:149/KH-THLH2                                                                                             Long Hòa, ngày 30  tháng 6 năm 2021

                                                                                                            KẾ HOẠCHKẾ HOẠCH

 

Công tác hè năm 2021

 
  

 

Căn cứ Kế họach số 625/KH-PGĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về  Kế hoạch công tác hè năm 2021;

Căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương và của nhà trường;

Trường Tiểu học Long Hòa 2, thực hiện kế hoạch công tác hè năm 2021 với nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh việc thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

          2. Tổ chức, tạo điều kiện cho viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; học sinh được ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hóa và nghỉ hè;

          3. Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động sinh hoạt hè vui tươi, bổ ích, an toàn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào năm học mới.

          4. Chủ động tham mưu với PGD, UBND quận; phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, sách – thiết bị dạy học, kế hoạch huy động học sinh ra lớp,… đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới và chuẩn bị thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1,2  năm học 2020-2021. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM:

1. Đảm bảo yêu cầu kết thúc chương trình, tổng kết năm học:

- Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ năm học, công tác hè của năm 2021, cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định về công tác kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm theo hướng dẫn của các thông tư 17, 18, 19 của BGD&ĐT, Phòng GDĐT tham mưu UBND quận tổ chức tổng kết năm học sau khi Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết năm học 2020-2021.

- Thực hiện việc thông báo và hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định cho học sinh, phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường cho con, em (Chuyên mục Cải cách hành chính, website Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ tại địa chỉ cantho.edu.vn). Tổ chức và thực hiện các hoạt động công khai tại đơn vị theo đúng quy định.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, nhà giáo trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức phân công, bố trí công việc hợp lý, công bằng để giáo viên có thời gian nghỉ hè đúng theo quy định và theo nguyện vọng chính đáng của bản thân. Không tổ chức tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của Phòng GDĐT và cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Các loại hồ sơ sổ sách của năm học 2020-2021 cần phải khẩn trương thực hiện và hoàn thành đầy đủ, lưu trữ trước ngày 30/8/2021.

2. Công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo, kiểm tra lại trong hè

- Xây dựng và phổ biến cho học sinh, cha mẹ học sinh kế hoạch ôn tập, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành và tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh chưa đạt yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo có hiệu quả và đúng thực chất (kiểm tra lại 3 lần: lần 1: 28/5/2021; lần 2: 28/6/2021; lần 3:28/7/2021)

- Phân loại học sinh và phân công giáoviên giúp đỡ các đối tượng học sinh chưa hoàn thành và hoàn thành.

- Chỉ đạo GV gửi đề ôn tập hàng tuần vào Zalo nhóm phụ huynh để tất cả học sinh được ôn tập trong hè, tránh quên kiến thức khi bước vào năm học mới.

3. Công tác huy động học sinh, tuyển sinh năm học 2021-2022; huy động học sinh ra lớp chuẩn bị năm học 2021-2022

- Tuyên truyền hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 943/SGDĐT-GDTrH nagfy 07 táng 5 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022; Công văn 1123/UBND-VX ngày 11 tháng 5 năm 2021 của UBND quận Bình Thủy về việc phê duyệt Kế hoạch số 421/KH-PGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc huy động trẻ mầm non ra lớp, tiueern sinh vào lớp 1, năm học 2021-2022; Công văn số 436/PGDĐT-NV nagfy 12 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

- Triển khai thực hiện huy động trẻ mầm non ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp theo kế hoạch đã được Phòng GDĐT phê duyệt. Tổ chức tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn cần được áp dụng một cách linh hoạt, hợp lí trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập của học sinh; huy động tối đa trẻ trong đô tuổi vào các lớp mầm non, mẫu giáo, huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp , 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1, 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học.

- Tổ chức phúc tra trình độ văn hóa các đối tượng phổ cập giáo dục theo kế hoạch Phòng GDĐT, cập nhật kịp thời trình độ văn hóa nhân dân  trong địa bàn vào Hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục –Xóa mù chữ của Bộ GD&ĐT, đảm bảo tốt cho công tác kiểm tra công nhận PCGD-XMCnawm học 2021-2022.

4. Tổ chức hoạt động hè cho học sinh

Hiệu trưởng chỉ đạo TPT Đội và tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp xây dựng xây dựng Kế hoạch sinh hoạt hè cho học sinh .

Tổ chức sinh hoạt cho học sinh bằng hình thức phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19 với các nội dung tuyên truyền:

+ Giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và tuyên truyền về pháp luật, cụ thể: Kỷ niệm Nggày thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021,….nhằm giáo dục tình yêu quê hương, biển đảo, vùng ddasst, vùng trời Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

+ Giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật , ý thức ứng xử văn hóa trong trường học, lớp học, nơi công cộng, ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật với các nội dung có lien quan đến Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, Luật Thanh niên, Luật an ninh mạng, Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ban hfanh Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội….

+ Hướng dẫn học sinh có trách nhiệm chia sẻ với cha mẹ trong công việc gia đình, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; tham gia các hoạt dộng xã hội, công ích; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ bạn có haofn cảnh khó khăn, học tập chưa tốt.

+ Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh việc quản lý và giáo dục học sinh hình thành thói quen tốt trong tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại, các tệ nạn khác; thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các truwofng hợp học sinh vi phạm luật giao thông.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh trong quan tâm, quản lý để học sinh không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tổ chức, trò chơi không lành mạnh, các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng tiêu cực và tổn hại đến tinh thần, sức khỏe; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương tổ chức vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cha mẹ học sinh tham gia xóa mù bới cho học sinh trong dịp hè.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho học sinh đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học như: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ quyên góp sách vở, đồng phục, quần áo, sinh hoạt, ôn tập hè cho học sinh, trẻ em đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

- Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, chương trình nhằm giúp học sinh chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ việc thành lập các nhóm học tập, phát huy phong tào đôi bạn cùng tiến; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức văn hóa cho học sinh.

5. Công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới

- Theo dõi Thông báo từ Ban tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị hè cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phản ánh kịp thời cho các cơ quan quản lý co sthaarm quyền những diễn biến phức tạp veef an ninh, tư tưởng chính trị trong đội ngũ.

- Ngoài các đợt tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT triệu tập, giáo viên và cán bộ quản lý còn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Phòng GDĐT quận tổ chức, tập trung trong tháng 8,9 năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2015 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 47/CTr-TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế , học tập, quán triệt các chuyên đề chuyên môn khác ở các cấp học, ngfanh hjc.

- Tiếp tục phổ biến tuyên truyền trong đội ngũ Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tranh thủ sự đồng thuận từ đội ngũ đối với công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới. Chú trọng việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp để giữ gìn, bảo vệ nhân phẩm, đạo đức nhà giáo, lương tâm và danh dự nghề nghiệp.

- Chủ động tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên, tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết số giáo viên thừa, thiếu từng môn học. Thực hiện nghiêm túc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp giải quyết đối với giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn; phối hợp thực hiện bổ nhiệm, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định. Tập trung chuẩn bị đội ngũ đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022

6. Công tác xây dựng kế hoạch năm học và chuẩn bị các hoạt động đầu năm học 2021 – 2021

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT đối với lớp 2, lớp 6, chủ động chuẩn bị cho học sinh có đủ sách giáo khoa, tập vở, đồ dùng học tập trước năm học mới.

- Thực hiện tốt việc bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng; lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, nhất là đảm bảo đủ bàn ghế học sinh; huy động thêm nguồn vận động xã hội hóa đúng thủ tục đã được Sở GDĐT quy định, Phòng GDĐT hướng dẫn, kịp thời phục vụ cho năm học mới. Đặc biệt chú trọng nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp gắn với kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp tốt các phòng, ban quận thực hiện kế hoạch Sửa chữa hè 2021 tại các trường.

- Phổ biến đến cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương các khoản thu trong năm học 2021-2022 theo quy định bằng nhiều hình thức. Tuyệt đối không được huy động kinh phí trong phụ huynh học sinh để sửa chữa cơ sở vật chất nếu chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

- Chủ động xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn từ trong hè để tổ chức các hoạt động dạy và học nghiêm túc ngay từ ngày tựu trường. Các kế hoạch phải chi tiết, đầy đủ, đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh, cân đối giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống, năng lực thực tiễn, năng lực hoạt động xã hội; tích cực triển khai có hiệu quả việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn ngành. Tiếp tục quan tâm vận động xã hội hóa để tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học.

- Có kế hoạch cụ thể các nội dung hướng dẫn việc tiếp nhận học sinh đầu cấp, giới thiệu về nhà trường, nề nếp sinh hoạt và học tập mà học sinh cần phải thực hiện, giúp học sinh quen dần với môi trường học tập mới. Thực hiện các khoản thu vào đầu năm học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT, không thu dồn các khoản vào đầu năm học.

- Có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học bổng, đồng phục, sách vở, phương tiện đi lại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến lớp. Các CSGD thống kê, lập danh sách và phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch vận động, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học tiếp tục đến lớp và tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2021”.

- Nhà trường tiếp tục ý kiến PGD tham mưu UBND quận củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự còn thiếu tại trường (2 chủ nhiệm, 1 GV Tiếng Anh)  đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới; phối hợp công tác truyền thông về triển khai thực hiện Chương trình GDPT đối với lớp 2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Hiệu trưởng căn cứ vào Kế hoạch hè năm 2021, các CSGD lập kế hoạch công tác hè năm 2021 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Thực hiện xã hội hóa để giúp đỡ học sinh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới. Liên hệ Nhà sách đăng kí sách giáo khoa dùm cha mẹ học sinh.

- Phân công Tổng phụ trách Đội phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tuyên truyền các di tích lịch sử địa phương, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, phát động phụ huynh  dạy học sinh bơi để phòng chống đuối nước, tổ chức các hoạt động hè cho học sinh phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

- Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra lại cho số học sinh chưa hoàn thành.

- Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền các văn bản về chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tổ chức ôn tập cho học sinh qua Zalo, rèn học sinh chưa hoàn thành bằng hình thức phù hợp.

- Kế toán, thủ quỹ quan tâm học sinh được hỗ trợ chi phí học tập.

- Bộ phận cơ sở vật chất sữa chữa bàn ghế, kiểm tra hệ thống đèn quạt, máy vi tính tham mưu BGH sữa chữa.

- Giáo viên kiêm phổ cập rà soát số trẻ trong địa bàn tiếp nhận chưa ra lớp phối hợp UBND phường Long Hòa liên hệ, vận động ra lớp.

- Nhân viên văn phòng hỗ trợ công tác tuyển sinh, lập danh sách trẻ vào lớp 1 năm học 2020-2021.

- Tất cả CB-GV-NV tham gia thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

- CBQL, GV, NV theo dõi công văn, tham gia học tập bồi dưỡng chính trị hè. Tham gia tập huấn các cấp.

- Bộ phận công nghệ thông tin hỗ trợ đăng tin, bài về các kế hoạch, các hoạt động, các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác hè năm 2021 về Phòng GDĐT trước ngày 20 tháng 8 năm 2021, qua hộp thư điện tử: vanphong@binhthuy.vn.

Trên đây là kế hoạch công tác hè năm 2021 của trường Tiểu học Long Hòa 2 đề nghị các bộ phận đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                              

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- VP/PGD&ĐT Bình Thủy;                                                                             

- Lưu: VT.                                                                                                                  

 

                                                                                               

 

Trần Thị Kim Quyên

 

 

Bài tin liên quan