Monday, 27/09/2021 - 08:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

              Số: 47/QĐ-THLH2

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Long Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Năm học 2020-2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 532/SGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của các Tổ chuyên môn 1, 2& 3; Tổ chuyên môn 4, 5 & bộ môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 Trường Tiểu học Long Hòa 2. Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:  Trần Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng

2. Các thành viên: theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 theo các quy định hiện hành.

Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2020 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

- Như Điều 1;    

- Lưu: VT (3). 

                                                          

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-THLH2 ngày 03 tháng 4 năm 2020                                          của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hòa 2)

 

                                                                                                                                                                                                          

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

 

 

Ghi chú

 

  1

Trần Thanh Thanh

PHT

Chủ tịch hội đồng

 

2

Trần Ngọc Phương Anh

KT 4, 5&BM

Phó Chủ tịch hội đồng

 

3

Huỳnh Thị Ánh Minh

KT 1, 2, 3

Thư ký

 

4

Trần Minh Thư

GVCN lớp 1A

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Hồng Thu

GVCN lớp 1B

Ủy viên

 

6

Hoàng Tuyết Lê

GV Thể dục

Ủy viên

 

7

Phạm Thị Xuân Hạnh

GV Mỹ thuật

Ủy viên

 

8

Đường Thị Đan Phương

GV Âm nhạc

Ủy viên

 

9

Đỗ Thị Thanh Hiền

GV Tiếng Anh

Ủy viên

 

10

Nguyễn Thanh Bình

CTCĐ

Ủy viên

 

11

Nguyễn Văn Thẳng

TB ĐDCMHS

Ủy viên

 

 

            Danh sách có 11 (mười một) thành viên.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan