Wednesday, 20/10/2021 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Quyết định ban hành Sách giáo khoa lớp 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

Số: 57/QĐ-THLH2

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Long Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1

sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 2

Năm học 2020 - 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ, Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Công văn số 532/SGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 232/PGDĐT-NV ngày 26/3/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 - 2021 Trường Tiểu học Long Hòa 2 theo Quyết định số 47/QĐ-THLH2 ngày 03 tháng 4 năm 2020 về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 2, năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT (để b/c);  

- CBQL, GV (để thực hiện);  

- Lưu: VT (3). 

                                                           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 2

 Năm học 2020 - 2021

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 57/QĐ-THLH2

ngày 27/4/2020 của Hiệu trưởng Trường THLH2)

 

                                                                                                                                                                               

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Đỗ Việt Hùng

Lê Phương Nga

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 1

Trần Diên Hiển

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan

Trần Thành Nam

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Đỗ Xuân Hội

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

5

Âm nhạc 1

Hoàng Long

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

6

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Thị Nhung

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

7

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang

Nhà xuất bản

Đại học sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Vũ Quang Tuyên

Nguyễn Hữu Tâm

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 1

(I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Đại học

sư phạm TP HCM

                                                                                                                                    

            Danh sách có 09 (chín) sách giáo khoa./.

 

                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                   

 

 

 

 

                                                                                           

Bài tin liên quan