Monday, 20/09/2021 - 03:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II VÀ CUỐI NĂM Năm học 2019 – 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

                  Số: 59/KH - THLH2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Long Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

GIỮA KÌ II VÀCUỐI NĂM

Năm học 2019 – 2020

 

          Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/T-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Công văn số 805/PGDĐT-NV ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

         Căn cứ Công văn số 853/PGDĐT-NV ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì đối với cấp tiểu học, năm học 2019-2020;

         Căn cứ Kế hoạch 154/KH-THLH2 ngày 19 tháng 9 năm 2019 Kế hoạch Phát triển trường tiểu học của trường Tiểu học Long Hòa 2,

         Trường Tiểu học Long Hòa 2 thực hiện kế hoạch đánh giá định kỳ cuối năm, năm học 2019 – 2020 như sau:

       1. Mục tiêu, yêu cầu

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các môn học được quy định tại Điều 10, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung kiểm tra đảm bảo theo mục tiêu dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

 - Đánh giá kết quả dạy-học của giáo viên và học sinh cuối năm, năm học 2019 – 2020. Căn cứ kết quả đạt được của học sinh qua kiểm tra, đánh giá, nhà trường có kế hoạch điều chỉnh phương pháp quản lý, phương pháp dạy và phương pháp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học sau. 

 - Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện, giúp học sinh phát huy tối đa khả năng, tự đánh giá, tự điều chỉnh cách học và rèn luyện để tiến bộ hơn.

 - Căn cứ kết quả kiểm tra và quá trình đánh giá thường xuyên, nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy, học và đánh giá học sinh sau khi kết thúc một giai đoạn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trong năm học.

 - Thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề, tổ chức kiểm tra và chấm bài theo quy định nhằm đánh giá chính xác, khách quan, phản ánh trung thực chất lượng học tập của học sinh, tránh hình thức hoặc chạy theo thành tích; không gây áp lực, tạo không khí căng thẳng cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

- Làm cơ sở để xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học, đồng thời cũng nhằm chuẩn bị cho hoạt động bàn giao, nghiệm thu chất lượng dạy học giữa các khối lớp trong trường tiểu học và giữa trường Tiểu học với trường Trung học cơ sở cùng địa bàn.

      2. Nội dung kiểm tra định kì cuối năm

2.1. Đánh giá định kỳ về học tập

- Căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kỹ năng, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức được quy định theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hiệu trưởng chỉ đạo việc ra đề kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học vào giữa học kỳ II đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán lớp 4 & 5; cuối năm học đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học.

- Đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình, theo yêu cầu điều chỉnh nội dung dạy học và định hướng phát triển năng lực học sinh, bao gồm các câu hỏi, bài tập theo hình thức trắc nghiệm, tự luận, được thiết kế theo bốn mức độ được quy định tại Điều 10 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các mức độ nhận thức của học sinh theo tỷ lệ sau:

+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học khoảng 20%;

+ Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân khoảng 30%;

+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống khoảng  40%;

+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt khoảng 10%;

- Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn cho mỗi giáo viên trong tổ ra đề kiểm tra đảm bảo theo quy trình, sau đó cùng thống nhất một đề chung cho cả tổ. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, sau đó điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đề kiểm tra của từng tổ.

 - Việc phân công coi, chấm bài kiểm tra cần tổ chức theo khối lớp, đảm bảo nhẹ nhàng nhưng đúng quy chế. Riêng đối với khối lớp 5, trong kỳ kiểm tra cuối năm việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn nơi sẽ nhận học sinh lớp 5 vào học lớp    6. Trong quá trình thực hiện, nếu có ý kiến chưa thống nhất thì hiệu trưởng xem xét, quyết định và báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo biết để theo dõi, chỉ đạo.

 - Bài kiểm tra được giáo viên chấm, sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) hoặc điểm thập phân; đối với môn Tiếng Việt, lưu ý chỉ làm tròn điểm một lần sau khi có kết quả của bài kiểm tra đọc và viết.

- Chỉ đạo Ban TTND tổ chức chấm lại xác suất 10% tổng số bài của học sinh.

2.2. Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất

 - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kỹ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp đánh giá theo các mức được quy định theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tham gia đánh giá từng năng lực, phẩm chất học sinh ở những trường hợp đặc biệt, cần thiết.

- Kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất kể cả bài kiểm tra được thông báo riêng đến từng phụ huynh học sinh và được lưu giữ tại trường, được giáo viên ghi vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

2.3. Đánh giá định kỳ học sinh khuyết tật

 Đối với học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập, nếu khả năng của học sinh có thể đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung thì được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung thì được đánh giá theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

         2.4. Đối với lớp 1, giảng dạy theo chương trình Tiếng Việt lớp 1- CNGD, có thể tham khảo đề kiểm tra kèm theo Công văn số 7157/BGDĐTGDTH ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thiết kế nhưng phải đảm bảo theo khung đề, mức độ yêu cầu theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       2.5. Thời gian tổ chức kiểm tra

            a) Tổ chức kiểm tra Giữa học kì II từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020.

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Lớp

Thứ hai, 08/6/2020

Sáng

Tiếng Việt ( Phần đọc)

4, 5

Thứ ba, 09/6/2020

Sáng

Tiếng Việt (Phần viết)

4, 5

Thứ tư, 10/6/2020

Sáng

Toán

4, 5

 

             b) Tổ chức kiểm tra Cuối năm học từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020.

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Lớp

TUẦN 29

Thứ hai, 29/6/2020

Sáng

Tiếng Việt ( Đọc tiếng)

1,2,3,4,5

 

Chiều

Tiếng Anh

 Tin học

1

 5 

Thứ ba, 30/6/2020

Sáng

Tiếng Việt ( Đọc hiểu)

1,2,3,4

 

Chiều

Tiếng Anh

Tin học

2

 4

Thứ tư, 01/7/2020

Sáng

Tiếng Việt (Chính tả + TLV)

1,2,3,4

 

Chiều

Tiếng Anh

Tin học

3

1

Thứ năm, 02/7/2020

Sáng

Toán

1,2,3,4

 

Chiều

Tiếng Anh

Tin học

4

 2

Thứ sáu, 03/7/2020

Sáng

Khoa học, Lịch sử &Địa lí

4,5

 

Chiều

Tiếng Anh

 Tin học

5

3

TUẦN 30

Thứ hai, 06/7/2020

Sáng

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

5

Thứ ba, 07/7/2020

Sáng

Tiếng Việt (Chính tả + TLV)

5

Thứ tư, 08/7/2020

Sáng

Toán

5

 

       3. Tổng hợp đánh giá, khen thưởng và xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh cuối năm học

        - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm họp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh được quy định tại Điều 10 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Việc tổng hợp đánh giá và khen thưởng, ghi giấy khen cho học sinh thực hiện theo Điều 16 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thực hiện việc xét hoàn thành chương trình lớp học và chương trình tiểu học đúng theo nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 14 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      4. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học

        4.1. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học sinh; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

        4.2. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:

            a) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT;

           b) Đối với học sinh lớp 5: Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt có sự tham gia của giáo viên trường Trung học cơ sở trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường. Hiệu trưởng bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 cho trường THCS cùng địa bàn.

        5. Xét hoàn thành chương trình tiểu học

         - Ngày 14/7/2020: Nhà trường tổ chức Xét hoàn thành chương trình tiểu học.

         - Ngày 15/7/2020: Trường nộp hồ sơ công nhận hoàn thành chương trình tiểu học về Phòng Giáo dục và Đào tạo kí duyệt.

      6.Tổ chức thực hiện

           Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kì giữa kì II và cuối năm đúng quy định, Phó Hiệu trưởng tổng hợp ra đề lớp 1, 2, 3, 4, 5 để đánh giá thực chất kết quả.

          Khối trưởng báo cáo thống kê kiểm tra giữa kì II và nộp về bộ phận chuyên môn ngày 10/6/2020 để bộ phận chuyên môn tổng hợp nộp về PGD chậm nhất là ngày 12/6/2020.

          Khối trưởng báo cáo thống kê kiểm tra cuối năm và nộp về bộ phận chuyên môn ngày 13/7/2020 để bộ phận chuyên môn tổng hợp báo cáo về NV/PGD&ĐT trước ngày 15/7/2020.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá định kì giữa kì II và cuối năm, năm học 2019 -2020, trong quá trình thực hiện nếu có gì thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung  cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo (để báo cáo);

- Tổ, khối (để thực hiện);            

- Lưu: VT, CM.                                                                                    

 

                                                  

Bài tin liên quan