Thứ hai, 27/09/2021 - 07:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Kế hoạch làm việc của Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN BÌNH THỦY

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 2

 

Số 48/KH-THLH2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Long Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 532/SGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 1427/UBND-VX ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc tổ chức triển khai thực hiệnThông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 232/PGDĐT-NV ngày 26/3/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT;

Trường tiểu học Long Hòa 2 xây dựng Kế hoạch làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 (SGK) năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a) Mục đích

Chọn được sách giáo khoa lớp 1 (SGK) phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương, với năng lực học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Long Hòa 2

b) Yêu cầu

SGK được lựa chọn phải thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm  2019; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 đảm bảo mỗi môn học, hoạt động giáo dục lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa.

Việc tổ chức lựa chọn SGK được thực hiện theo Công văn Số 532/SGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 232/PGDĐT-NV ngày 26/3/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy trình và đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Quyết định số 47/QĐ-THLH2 ngày 03/4/2020, quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1:

             Hội đồng có số thành viên là 11 người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng; tổ trưởng tổ chuyên môn; đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có SGK lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông là Ủy viên Hội đồng (Danh sách đính kèm).

2. Công tác tổ chức lựa chọn SGK theo quy trình 4 bước được quy định tại Công văn 532/SGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 và Công văn số 232/PGDĐT-NV ngày 26/3/2020, cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Từ 06/4/2020 đến 20/4/2020

Thực hiện Bước 1: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK được quy định. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục SGK được lựa chọn được sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp và phải có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Các tổ chuyên môn

Từ 21/4/2020 đến 25/4/2020

Thực hiện Bước 2: Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín lựa chọn SGK trên cơ sở danh mục do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. SGK được chọn phải được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.Trường hợp SGK không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các SGK với các tiêu chí lựa chọn SGK và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn SGK có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục SGK do tổ chuyên môn báo cáo. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên tham dự.

Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1

Từ 21/4/2020 đến 25/4/2020

Thực hiện Bước 3: Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1

Từ 27/4/2020 đến 01/5/2020

Thực hiện Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, đồng thời niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới 2020-2021.

Hiệu trưởng

 III. KINH PHÍ (nguồn kinh phí tự chủ)

- Bồi dưỡng Hội đồng theo chế độ ngày;                            

- Văn phòng phẩm phục vụ;

- Nước uống;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng theo Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT:

       1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

          a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng;

          b) Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

         c) Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa;

         d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này;

        đ) Chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng.

    2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng:

       a) Chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công;

        b) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

     3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng:

        a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng;

       b) Lập biên bản làm việc của Hội đồng;

       c) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

    4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

       a) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng; tham khảo ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu, đánh giá các sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp;

      b) Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa;

      c) Trường hp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn sách giáo khoa của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong lần bỏ phiếu thứ nhất của Hội đồng;

      d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

     Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo quy định, hoàn thành và niêm yết công khai kết quả lựa chọn SGK lớp 1 tại đơn vị trước ngày 01/5/2020 thông qua trang thông tin điện tử của trường, bảng tin, phòng hội đồng, phòng giáo viên của trường,… báo cáo kết quả kết quả lựa chọn SGK lớp 1 tại đơn vị về Phòng GD&ĐT và UBND các phường trước ngày 04/5/2020.

   Trong quá trình làm việc, nếu cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể điều chỉnh lịch làm việc cho phù hợp và đạt hiệu quả công việc./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Hội đồng lựa chọn SGK (để th/h);

- Lưu hồ sơ lựa chọn SGK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

                      Trần Thanh Thanh

 

 

 

Bài tin liên quan