Thursday, 28/05/2020 - 00:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Thời khóa biểu

Tài liệu đính kèm: Tải về

GV: TRẦN NGỌC PHƯƠNG ANH - LỚP 5A

BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Âm nhạc – Mĩ thuật

3

HĐGD Thể chất

Toán

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc – Mĩ thuật

4

Tiếng Việt

Khoa học

Tin học

Toán

Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tiếng Anh

Lịch sử

SH Đội

Khoa học

Địa lí

2

Tiếng Anh

Ôn Toán

Tin học

HĐGD ĐĐ-KT

HĐTN

3

Toán

Ôn TV (NK-ATGT)

HĐGD Thể chất

HĐGD ĐĐ-KT

HĐTT (THTV)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GV: TRƯƠNG THỊ KIM CHI – LỚP 5B

 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

HĐGD Thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Mĩ thuật - Âm nhạc

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Mĩ thuật - Âm nhạc

4

Tiếng Việt

Khoa học

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Toán

HĐGD ĐĐ-KT

Địa lí

Tin học

Ôn Toán

2

SH Đội

HĐGD ĐĐ-KT

HĐGD Thể chất

Toán

HĐTN

3

Lịch sử

Ôn TV (NK-ATGT)

Tin học

Khoa học

HĐTT (THTV)

GV: NGUYỄN THỊ ĐÀO – LỚP 4A

BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc – Mĩ thuật

Toán

4

Toán

Toán

Khoa học

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tin học

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Ôn TV (NK- ATGT)

Địa lí

Tin học

Tiếng Anh

Khoa học

2

HĐGD Thể chất

HĐGD KT - ĐĐ

SHĐ

Tiếng Anh

HĐTN

3

Lịch sử

HĐGD KT - ĐĐ

Ôn Toán

HĐGD Thể chất

HĐTT(THTV)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GV: LƯƠNG TRUNG HẬU - LỚP 4B

 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

2

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Tiếng Anh

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mĩ thuật - Âm nhạc

Tiếng Việt

4

Toán

Tiếng Việt

Khoa học

Mĩ thuật - Âm nhạc

Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHĐ

Tiếng Anh

Lịch sử

Toán

Khoa học

2

HĐGD KT- ĐĐ

Tiếng Anh

Địa lí

Tin học

HĐTN

3

HĐGD KT-ĐĐ

Ôn TV (NK-ATGT)

Ôn Toán

Tin học

HĐTT(THTV)

GV: DƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN - LỚP 3A

BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

HĐGD Thể chất

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tiếng Việt

Toán

4

Toán

Toán

Tiếng Việt

Toán

TNXH

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ - TC

Toán

Ôn TV

Ôn TV

2

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ - TC

Ôn TV (NK-ATGT)

HĐGD Thể chất

HĐTN

3

TNXH

Ôn Toán

SHĐ

Ôn Toán

HĐTT (THTV)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GV: LƯƠNG TRUNG HẬU - LỚP 3B

 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

2

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Mĩ thuật - Âm nhạc

Toán

HĐGD Thể chất

3

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật - Âm nhạc

HĐGD ĐĐ-TC

Tiếng Việt

4

Toán

TNXH

Toán

HĐGD ĐĐ-TC

Tiếng Việt

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tiếng Việt

Ôn Toán

Tiếng Anh

TNXH

Ôn TV

2

Tiếng Việt

SH Đội

Tiếng Anh

Ôn TV

HĐTN

3

Tin học

Ôn TV (NK- ATGT)

HĐGD Thể chất

Ôn Toán

HĐTT(THTV)

GV: HUỲNH HỒNG SANG – LỚP 2A

BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Tiếng Anh

2

Tiếng Việt

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

3

Tiếng Việt

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

TNXH

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ - TC

Ôn Toán

Ôn TV

2

Ôn Toán

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ - TC

SH Đội

HĐTN

3

HĐGD Thể chất

Tiếng Việt

Ôn TV(NK- ATGT)

Ôn TV

HĐTT(THTV)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GV: HUỲNH THỊ ÁNH MINH - LỚP 2B

 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Toán

HĐGD Thể chất

2

Tiếng Anh

Mĩ thuật - Âm nhạc

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Anh

Mĩ thuật - Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Tiếng Việt

Toán

TNXH

Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tiếng Việt

SH Đội

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ- TC

Ôn TV

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

HĐGD ĐĐ- TC

HĐTN

3

Ôn TV

Ôn Toán

Ôn TV (NK- ATGT)

Ôn Toán

HĐTT (THTV)

GV: CHÂU BÍCH THỦY- LỚP 1A

 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Anh

HĐGD Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Âm nhạc – Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH

4

Toán

Tiếng Việt

Toán

HĐGD Thủ công

Ôn Toán

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tin học

Toán

Ôn Toán

Tiếng Anh

Ôn TV

2

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

Tiếng Anh

HĐTNST

3

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Ôn TV (NK-ATGT)

SH Đội

HĐTT(THTV)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GV: NGUYỄN THỊ HỒNG THU – LỚP 1B

                                                                                 BUỔI SÁNG

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Mĩ thuật – Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Mĩ thuật – Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

4

Toán

HĐGD Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Anh

HĐGD Thủ công

 

BUỔI CHIỀU

 

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

Tiếng Việt

Ôn Toán

Toán

SH Đội

Ôn Toán

2

Tin học

HĐGD Thể chất

Ôn Toán

Ôn TV

HĐTN

3

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn TV (NK-ATGT)

Ôn Toán

HĐTT(THTV)

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 245
Năm 2020 : 916