Wednesday, 17/08/2022 - 15:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 1

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Long Hòa 1 năm học 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN BÌNH THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 1

 

Số: 81/QĐ-THLH1

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Long Hòa, ngày  27 tháng 4  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1

sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 1 năm học 2020-2021

------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA 1

     Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông;

     Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

     Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

     Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

   Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

    Căn cứ Quyết định số 642/UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

    Căn cứ Công văn số 532/SGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

    Căn cứ Công văn số 232/PGDĐT-NV ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT;

    Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Trường Tiểu học Long Hòa 1 theo Quyết định số 52/QĐ-THLH1 ngày 16 tháng 3 năm 2020 về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 1 năm học 2020-2021.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy (để b/c);  

- UBND phường Long Hòa (để b/c);

- Như Điều 3 (để thực hiện);  

- Lưu: VT.                                            

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                       Lê Thị Hoài Thanh

Ngày 22/4/2020 đến ngày 24/4/2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của trường đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận, đánh giá từng đầu sách giáo khoa và đã tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn từng dầu sách giáo khoa lớp 1 phù hợp với địa phương để sử dụng trong nhà trường vào năm học 2020-2021.

Phụ huynh có trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014) trên địa bàn phường Long Hòa chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2020-2021 tại trường Tiểu học Long Hòa 1 sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa này.  

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hòa 1

Năm học 2020-2021

(Phê duyệt Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-THLH1 ngày 27 tháng 4 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hòa 1)

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Tiếng Việt 1

Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong dạy học

2

Toán 1

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong dạy học

3

Đạo đức 1

Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong dạy học

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Cùng học để phát triển năng lực

5

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh Diều

6

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

7

Mĩ thuật 1

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh Diều

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong dạy học

9

Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Danh mục gồm có 09 (chín) sách giáo khoa lớp 1./.

QD_danh muc SGK lop 1-2020-2021.pdf

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Tháng 08 : 303
Năm 2022 : 5.383