GIỚI THIỆU CHUNG

Tên trường: Trường Mầm non Trà An

quan chqun: Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

Tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

TP Cần Thơ

 

Họ tên hiệu trưởng

Trần Thị Quỳnh

Huyện/ quận/ thị xã/ thành phố

Quận Bình Thủy

 

Điện thoại

0292.3.744 374

/ phường/thịtrấn

Phường Trà An

 

Fax

Không

Đạt chuẩn QG

Mức độ 1

 

Website

 

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

2014

(số: 1964/QĐ-UBND)

 

Số điểm trường

0

Công lập

x

 

Loại hình khác

Không

thục

Không

 

Thuộc vùng khó khăn

Không

Dân lập

Không

 

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Không

Trường liên kết với nước ngoài

Không

 

 

 

 

  1. Số nhómtrẻ,lớpmẫugiáo

 

Số nhóm, lớp

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Nhóm trẻ

từ 03-12 tháng tuổi

-

-

-

-

-

Nhóm trẻ

từ 13-24 tháng tuổi

2

1

-

1

1

Nhóm trẻ

từ 25-36 tháng tuổi

2

1

1

1

1

Số lớp mẫu giáo

3- 4 tuổi

1

3

3

2

2

Số lớp mẫu giáo

4-5 tuổi

3

3

3

3

3

Số lớp mẫu giáo

5-6 tuổi

1

1

3

3

3

Cộng

10

10

10

10

10

 

  1. cấu khối công trình của nhà trường

 

Stt

Số liệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

Ghi

chú

I

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

10

10

10

10

10

 

1

Phòng kiên cố

10

10

10

10

10

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

II

Khối phòng phục vụ học tập

2

2

2

2

2

 

1

Phòng kiên cố

2

2

2

2

2

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

III

Khối phòng

Hành chính quản trị

4

4

4

4

4

 

1

Phòng kiên cố

4

4

4

4

4

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

IV

Khối phòng tổ chức ăn

-

-

-

-

-

 

V

Các công trình, khối phòngchức năng khác (nếu có)

-

-

-

-

-

 

 

Cộng

16

16

16

16

16

 

 

  1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
  1. Số liệu tại thời điểm TĐG (năm 2018)

 

 

 

Tổng số

 

 

Nữ

 

Dân

tộc

Trình độ đào tạo

 

 

Ghi chú

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Hiệu trưởng

01

01

Kinh

0

01

01

 

Phó hiệu trưởng

02

02

Kinh

0

02

02

 

Giáo viên

22

22

Kinh

0

22

20

1 Khơme

Nhân viên

11

09

Kinh

 

2

1

 

Cộng

36

34

Kinh

0

27

23

 

  1. Số liệu của 5 năm gần đây:

Stt

Sốliệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

1

Tổng số giáo viên

24

23

23

23

22

2

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với nhóm trẻ)

09 trẻ/giáo viên

09 trẻ/giáo viên

10 trẻ/giáo viên

10 trẻ/giáo viên

12 trẻ/giáo viên

3

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo không có bán trú)

0

0

0

0

0

 

4

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo có bán trú)

 

15 trẻ/giáo viên

15 trẻ/giáo viên

14 trẻ/giáo viên

14 trẻ/giáo viên

15 trẻ/giáo viên

5

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên

(nếu có)

1

3

3

2

 

6

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có)

0

0

3

0

0

 

  1. Trẻ em

 

Stt

Số liệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

Ghi

chú

1

Tổng số

trẻ em

285

300

315

310

285

 

- Nữ

139

141

159

149

137

 

-Dân tộc thiểu số

0

0

0

02

02

Chăm, tày,

2

Đối tượng chính sách

0

0

0

0

0

 

3

Khuyết tật

0

0

0

0

0

 

4

Tuyển mới

285

55

50

92

104

 

5

Học 2 buổi/ngày

0

0

0

0

0

 

6

Bán trú

285

300

315

310

285

 

7

Tỷ lệ trẻ em/lớp

30,5

32

31,6

31,8

30,8

 

8

Tỷ lệ trẻ em/nhóm

25,5

27

30

24

19,5

 

9

Trẻ em từ 3-12 tháng tuổi

0

0

0

0

0

 

Trẻ em từ 13-24 tháng tuổi

44

24

0

00

16

 

Trẻ em từ 25-36 tháng tuổi

58

30

30

24

23

 

Trẻ em từ

3-4 tuổi

86

95

84

77

66

 

Trẻ em từ

4-5 tuổi

55

94

104

80

75

 

Trẻ em từ

5-6 tuổi

42

57

97

129

101

 

...

Các số liệu khác (nếu có)

0

0

0

0

0

 

1. Mô hình hoạt động: Trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn trong đó 86.36% có trình độ Đại học sư phạm mầm non. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với trẻ và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo

Xây dựng trường Mầm non Trà An là một trường học thân thiện; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, hình thành nhân cách và chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Xây dựng nhà trường có uy tín, là mô hình giáo dục chất lượng cao phù hợp với xu thế phát triển của địa phương, của đất nước.

Giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi…

Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo trẻ.

Thực hiện lồng ghép tích hợp các nội dung chuyên đề đã và đang triển khai như: giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ…

5. Phương thức hoạt động của trường

Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo các mô đun và thực hiện việc bồi dưỡng có chất lượng trong đó chú trọng tới các mô đun ưu tiên và các chuyên đề hàng năm đã triển khai.Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức: Tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn, dự các lớp bỗi dưỡng hè, dự thao giảng cụm, trường, dự giờ bạn, tổ chức và tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp, đăng ký dạy tốt, học tốt…

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ban, ngành triển khai, gắn với chủ đề của từng năm học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường như: thao giảng chuyên đề, viết sáng kiến, thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu thải bỏ... Phấn đấu đạt nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt nhiều sáng kiến có giá trị được vận dụng vào thực tiễn.

Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo phương pháp đổi mới, tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, sáng tạo theo hướng tích hợp của từng chủ đề, phù hợp với lứa tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp đa dạng, phong phú và hấp dẫn trẻ để thu hút sự hứng thú, kích thích tính tích cực hoạt động, khám phá của trẻ, tận dụng mọi cơ hội cho trẻ thực hành trải nghiệm ở mọi nơi mọi lúc.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần; tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch kịp thời cho trẻ; nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cân đối và hợp lý; tổ chức thực hiện đúng chế độ ăn-ngủ của trẻ theo yêu cầu từng độ tuổi; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, cân, đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ phát triển đầy đủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và huy động các nguồn lực cùng chăm lo phát triển giáo dục mầm non trong các bậc cha mẹ và cộng đồng.Tích cực vận động, phối hợp với các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, có biện pháp phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì nhằm hạn chế tối đa tỉ lệ trẻ duy dinh dưỡng, trẻ béo phì.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh và tư vấn điều chỉnh kịp thời những nội dung, phương pháp thiếu khả thi và chưa hiệu quả.

Từng bước đưa vào dạy năng khiếu cho trẻ: Tin học, ngoại ngữ, nhạc họa, thể dục nhịp điệu, bơi lội v.v.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Trà An