- Dự kiến tuyển sinh năm học 2019-2020

+ Nhóm 25-36 tháng (Sinh từ tháng 1 -tháng 8/2017): 28 cháu

+ Mầm (Sinh năm 2016): 35 cháu

+ Chồi (Sinh năm 2015): 19 cháu

+ Lá (Sinh năm 2014): 02 cháu

- Hồ sơ dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh (Nhà trường phát miễn phí)

+ Giấy khai sinh (Bản sao)

+ Hộ khẩu (Bản sao)

- Thời gian:

+ Phát phiếu tuyển sinh vào ngày 08/07/2019

+ Thu hồ sơ lại: từ ngày 11/07 đến hết ngày 15/07/2019

+ Công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 31/07/2019