Nhằm tổng kết năm học 2015-2016, bầu ra BCH mới...