Thu chi ngân sách nhà nước năm học 2019 - 2020

https://drive.google.com/open?id=1uNAvhJ2siuJNdkZr5Oem6WFvDC9KDSY8  

 

Thu chi ngân sách nhà nước năm học 2019 - 2020