Chấn chỉnh các biểu hiện lơ là trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Văn bản liên quan