Hội thảo đánh giá 5 năm triển khai phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột trong trường phổ thông