Friday, 20/05/2022 - 17:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Minh

TKB HKI năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ Tuần 01)

Tuần 1, từ ngày 29/08/2016

BUỔI SÁNG

THỨ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8
2 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  C C  C C C C C C 
2 CD Sinh Địa Hóa Sử Sử Văn Văn Địa CN Sinh Văn Nhạc Địa
  Hồng Điệp Thành Vinh Ảnh Cúc Phương Thủy Mai Trang Thư Tín Phương Ngọc Diễm
3 Địa Sử MT Địa Văn Văn Sinh Địa CN Toán Sinh Nhạc
  Thành Ảnh Hưng Phượng Tiển Mai Phương Thủy Điệp Diễm Trang Mười Thư Tín Ngọc
4 Địa Sử Sử CD Hóa CN Văn Sinh Văn Anh Toán Sinh MT
  Hưng Thành Ảnh Cúc Hồng Vinh Tiển Trang Thủy Điệp Phương Vân Mười Thư Phượng
5 Hóa CD Sinh Địa Hóa Địa Anh Văn Sử Sử Sinh CN MT
  Vinh Hồng Điệp Thành Nhị Tiển Mai Vân Thủy Cúc Ảnh Thư Trang Phượng Tín
3 1 Văn TD Toán Hóa Văn Sinh Địa Sử CD Văn TD CN Toán Văn TD
  Bình Công Hoàng Vinh Chi Phúc Mai Cúc Hồng Thủy Thọ Trang Mười Thiện Vinh
2 Văn Toán Toán TD Văn Toán Sinh CD Anh Văn Địa Toán TD Văn CN
  Bình Trình Hoàng Thọ Chi Tiến Phúc Hồng Vân Thủy Mai Mười Vinh Thiện Trang
3 TD Toán Hóa Sinh Toán Toán MT Địa Toán CN TC TD Sử TD CD
  Công Trình Vinh Phúc Ninh Tiến Phượng Mai Tuyến Trang Thiện Thọ Cúc Liêm Hồng
4 Toán Văn TD Toán Toán Văn Hóa Anh TD Toán Toán CD MT CN Văn
  Trình Bình Công Hoàng Ninh Chi Vinh Vân Thọ Tuyến Mười Khoa Phượng Trang Thiện
5 Toán Văn MT Toán Sinh Văn Toán Toán CN CD Toán TC Anh CD Văn
  Trình Bình Phượng Hoàng Phúc Chi Ninh Tuyến Trang Hồng Mười Tiến Vân Khoa Thiện
4 1 Sử Văn Văn Văn Anh Toán TD Địa Toán Anh Nhạc Sử Địa Anh
  Ảnh Bình Thuyên Hưng Chi Hải Ninh Thọ Mai Tuyến Vân Ngọc Cúc Diễm Duyên
2 Toán Văn Văn Toán Văn Toán Toán Nhạc TD Toán Anh Sử TD Toán Anh
  Trình Bình Thuyên Hoàng Chi Tiến Ninh Ngọc Thọ Tuyến Vân Ảnh Vinh Hương Duyên
3 Toán Địa Toán Anh Toán Sử Toán Nhạc Anh Địa TD Địa Toán TD
  Trình Hưng Thành Hoàng Hải Tiến Cúc Tuyến Ngọc Vân Mai Thọ Diễm Hương Vinh
4 Văn Địa Toán Văn Toán Văn Anh Sử Toán TC TD Địa Anh Anh Toán
  Bình Thành Hoàng Thuyên Ninh Chi Hải Cúc Tuyến Thiện Thọ Diễm Vân Duyên Hương
5 Văn Toán Toán Văn Địa Văn Anh TC Sử Địa TC Anh TC Anh Toán
  Bình Trình Hoàng Thuyên Thành Chi Hải Thiện Cúc Diễm Tuyến Vân Tiến Duyên Hương
5 1 Sinh CN Văn CD Văn CN Toán TD Sinh Nhạc Văn Địa Anh TC TC
  Thư Tiển Thuyên Hồng Chi Siêm Ninh Thọ Điệp Ngọc Phương Diễm Vân Thiện Tiến
2 Văn Anh Văn CN Văn CD Toán Sinh TC Anh Văn MT Nhạc Sử Sinh
  Bình Thạch Thuyên Siêm Chi Hồng Ninh Điệp Thiện Vân Phương Phượng Ngọc Ảnh Thư
3 Văn MT CN Anh CN Toán TD Anh TC Sinh Nhạc Sử Địa Sinh Anh
  Bình Phượng Tiển Thạch Siêm Tiến Thọ Vân Tuyến Điệp Ngọc Ảnh Diễm Thư Duyên
4 MT Văn Anh Văn Toán Văn CD TC Anh TD Sinh Văn TC TC Sử
  Phượng Bình Thạch Thuyên Ninh Chi Hồng Tuyến Vân Thọ Thư Phương Thiện Tiến Ảnh
5 Anh Văn CD Văn Toán Văn CN MT Anh TC Sử Văn Sinh Anh TC
  Thạch Bình Hồng Thuyên Ninh Chi Siêm Phượng Vân Tuyến Ảnh Phương Thư Duyên Thiện
6 1 Hóa Anh Sinh TD MT Văn Toán Toán TC Văn Toán CN
  Vinh Hưng Thạch Phúc Thọ Phượng Tiển Tín Thủy Tuyến Mười Thiện Phương Hương Trang
2 Toán Văn Anh MT Hóa Văn CN Toán TD Toán Anh Văn Toán Văn
  Hưng Trình Thuyên Thạch Phượng Vinh Phương Trang Tuyến Thọ Mười Vân Phương Hương Thiện
3 CN Toán Văn Toán Sinh TD Văn Văn Toán MT Anh Văn CN Văn
  Tiển Trình Thuyên Hoàng Phúc Thọ Phương Thủy Tuyến Phượng Vân Phương Tín Trang Thiện
4 Anh Hóa Toán Văn Anh Sinh TD Toán Văn MT CN Toán Văn Toán
  Thạch Vinh Hoàng Thuyên Hải Phúc Thọ Tuyến Tín Thủy Phượng Trang Mười Thiện Hương
5 Toán Anh Hóa Văn Hóa Anh Sinh Toán MT Anh Văn Toán CN Văn Toán
  Trình Thạch Vinh Thuyên Nhị Hải Phúc Tuyến Phượng Vân Phương Mười Trang Thiện Hương
7 1 Sinh Hóa TD Địa TD Văn Sinh Văn Sử Văn Toán Địa Sử
  Thư Vinh Công Thành Thọ Tiển Phương Điệp Thủy Cúc Tín Phương Mười Diễm Ảnh
2 Địa TD Sinh TD Văn Địa Sử Văn CN Sinh CD TD Địa
  Thành Công Điệp Hưng Tiển Thọ Phương Mai Cúc Thủy Trang Thư Hồng Liêm Diễm
3 TD Sinh TD Địa Địa Hóa Văn CN CD Toán Văn Sử Sinh
  Công Điệp Hưng Thọ Thành Mai Vinh Thủy Trang Tín Hồng Mười Phương Ảnh Thư
4 HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL HĐNGLL
                               
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
GVCN Tiển Điệp Hưng Vinh Ảnh Mai Đ.Phương Trang Thủy Diễm H.Phương Mười Cúc Tín Hồng

Lưu ý: HĐNGLL hoạt động tuần lẻ (Nếu nghỉ thì hoạt động bù tuần kế tiếp).

BUỔI CHIỀU

THỨ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8
2 1 Toán CN Văn Sinh CN Sử Văn Sinh Sử Văn Văn Toán Sinh
  Dũng Tiến B.Thành Hiệp My Long Khoa Hân Kiều B.Bình K.Tiến Siêm Oanh Dung Vân
2 Hóa CD Toán Văn CN Hóa Toán Văn Văn Toán Sử Văn
  Nhị Hùng Dũng Hiệp Tiến Kiều B.Thành V.Hoàng Vân Siêm K.Tiến Dung B.Bình Oanh Long
3 Sinh Hóa Sử CN Văn Sinh CN Toán Văn Sinh Nhạc Văn CD Văn Toán
  My Nhị Khoa Tiến Hiệp Vân Long V.Hoàng Hân Kiều Ngọc K.Tiến Hùng Oanh Dung
4 Sinh Hóa Sử Văn Toán CD Toán Nhạc Sinh Văn Toán Sinh Sử
  B.Thành My Nhị Khoa Hiệp Dũng Hùng Siêm V.Hoàng Ngọc Kiều K.Tiến Dung Vân B.Bình
5 C C CC C C C C  C C  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 1 Văn Sử Sinh Địa Sử Văn Anh CD Anh Văn Toán Toán Sinh CN TC
  Tiến B.Bình My Minh Khoa Hiệp Loan Hùng Hương Hân V.Hoàng Dung Vân Nhung Phương
2 Văn Địa TD Sinh Toán Văn Anh Anh Toán Văn Sử TD Toán CD MT
  Tiến Minh Vinh My Bình Hiệp Loan Hương V.Hoàng Hân B.Bình Liêm Dung Hùng Vương
3 Sử Văn Địa Sử Toán TD Sinh Văn CN TC CD MT TD Nhạc Toán
  B.Bình Tiến Minh Khoa Bình Vinh Vân Hân Nhung Phương Hùng Vương Liêm Ngọc Dung
4 CD Văn Sử TD Địa Anh Toán Văn TC Toán Anh CN Nhạc TD Toán
  Hùng Tiến Khoa Vinh Minh Loan Bình Hân Phương V.Hoàng Hương Nhung Ngọc Liêm Dung
5 Địa Toán Văn CD Anh Sử TD TC MT Toán Anh Nhạc CN Sử TD
  Minh Bình Tiến Hùng Loan Khoa Vinh Phương Vương V.Hoàng Hương Ngọc Nhung B.Bình Liêm
4 1 Hóa Anh Toán Anh CN Toán Toán CN Anh Văn Toán TC Địa Văn
  Nhị Hải Dũng Loan B.Thành Long Bình V.Hoàng Nhung Hương K.Tiến Dung Hương Minh Oanh
2 TD Anh Anh Toán Hóa Văn TD TC Toán Văn Địa Anh Toán Văn
  Vinh Hải Loan Bình Nhị B.Thành Tiến Liêm Hương V.Hoàng K.Tiến Minh Duyên Dung Oanh
3 CN Hóa Nhạc Toán TD Toán Văn CN Anh Địa Toán TD Anh Toán TC
  Long Nhị Ngọc Bình Vinh Dũng Tiến Nhung Hương Minh V.Hoàng Liêm Duyên Dung Hương
4 Anh Toán Văn TD Nhạc Toán Anh Anh TD TC Toán Văn CN Văn Anh
  Hải Bình Tiến Vinh Ngọc Dũng Loan Hương Liêm Hương V.Hoàng K.Tiến Nhung Oanh Duyên
5 Toán Toán Văn Hóa Anh Nhạc TD TC Toán TD Địa Văn Toán Anh CN
  Dũng Bình Tiến Nhị Loan Ngọc Vinh Hương V.Hoàng Liêm Minh K.Tiến Dung Duyên Nhung
5 1 Văn Sử CN Anh Văn TC CN Địa Văn CN Anh Sinh TC TC Văn
  Tiến B.Bình Tiến Loan Hiệp Tín Long Minh Hân Nhung Hương Kiều K.Tiến Hương Oanh
2 Sử Văn TD Văn CN Anh TC Nhạc Địa Văn TC Anh Văn TD CN
  B.Bình Tiến Vinh Hiệp Tiến Loan Tín Ngọc Minh Hân Hương Hương Oanh Liêm Nhung
3 CN TD Anh CN TC Văn Hóa Sinh Nhạc Anh CN TC Văn TC TD
  Long Vinh Loan Tiến Tín Hiệp Kiều Phúc Ngọc Hương Nhung Hương Oanh K.Tiến Liêm
4                              
                               
5                              
                               
6 1 TC Anh CD Anh Sinh Sinh Văn CN Sinh Toán MT Anh Anh Toán Địa
  B.Thành Hải Hùng Loan My Vân Tiến Nhung Kiều V.Hoàng Vương Hương Duyên Dung Minh
2 Anh TC Anh Sinh Toán TD Văn TD CD CN Sinh Anh Sinh MT Anh
  Hải B.Thành Loan My Bình Vinh Tiến Liêm Hùng Nhung Kiều Hương Vân Vương Duyên
3 Anh Nhạc Văn TC TD CD Địa MT TD Anh Toán Sinh Toán CN Anh
  Hải Ngọc Tiến B.Thành Vinh Hùng Minh Vương Liêm Hương V.Hoàng Kiều Dung Nhung Duyên
4 TD Văn Sinh Toán Anh Địa Nhạc Anh Toán TD CN Toán MT Anh CD
  Vinh Tiến My Bình Loan Minh Ngọc Hương V.Hoàng Liêm Nhung Dung Vương Duyên Hùng
5 Văn TD TC Nhạc CD Anh Toán Toán Anh MT TD CN Địa Anh Toán
  Tiến Vinh B.Thành Ngọc Hùng Loan Bình V.Hoàng Hương Vương Liêm Nhung Minh Duyên Dung
7 1 Toán CN Văn Hóa Hóa Sử Sử Văn CD TC Sinh Văn
  Dũng B.Thành Tiến Hiệp Nhị Kiều Khoa B.Bình Hân Hùng Siêm K.Tiến Long Vân Oanh
2 Nhạc Sinh Toán Hóa Văn Sử Hóa Sinh Sử Văn TC CD TD Văn Sinh
  Ngọc My Dũng Nhị Hiệp Khoa Kiều Phúc B.Bình Hân K.Tiến Hùng Liêm Oanh Vân
3 Sinh CN Hóa Sử Văn Sinh Văn Sinh TD Sử Văn Nhạc
  My Tiến Nhị B.Thành Khoa Hiệp Vân Hân Siêm Kiều Liêm B.Bình Oanh Long Ngọc
4 HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL   HĐNGLL
                               
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
GVCN   Nhị Tiến cn B.Thành Hiệp My Dũng Khoa Hân B.Bình Kiều K.Tiến Siêm Long Vân Oanh

Tải về Tại đây.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 34
Năm 2022 : 284