Saturday, 13/08/2022 - 12:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Minh

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường THCS Cát Minh 
Năm học: 2016 - 2017

  PHÒNG GDĐT PHÙ CÁT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  CÁT MINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

         Số:  09 / QĐ-THCS                                Cát Minh, ngày  20  tháng 9  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

năm học2016 - 2017

 

 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CÁT MINH

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT, ngày 01/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục”;

          Căn cứ hướng dẫn số 547/HDKTNB-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT Phù Cát về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

Căn cứ Kế hoạch Nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THCS Cát Minh;

          Căn cứ năng lực công tác của công chức, viên chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Cát Minh năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) có tên sau đây (danh sách đính kèm).

Điều 2.Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017 theo đúng qui định của Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT, ngày 01/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục”; và hướng dẫn số 547/HDKTNB-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT Phù Cát về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

Điều 3.Các bộ phận và các cá nhân có tên nơi điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);                                                                                          

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, hồ sơ KTNB.

     Phạm Văn Ba

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THCS CÁT MINH

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-THCS ngày 20/9/2016

 của Hiệu trưởng trường THCS Cát Minh)

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Phạm Văn Ba

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Bá Thông

P. Hiệu trưởng

P. Trưởng ban

 

3

Nguyễn Thanh Hồng

P. Hiệu trưởng

P. Trưởng ban

 

4

Tô Văn Tiến

GV

Thư ký

 

5

Võ Mộng Trình

TTCM

Thành viên

 

6

Tô Văn Thuyên

TTCM

Thành viên

 

7

Ngô Minh Thư

TTCM

Thành viên

 

8

Nguyễn Đức Thành

TTCM

Thành viên

 

9

Nguyễn Ngọc Linh

TTCM

Thành viên

 

10

Dương Thị Thạch

TPCM

Thành viên

 

11

Nguyễn Bá Thành

GV

  Thành viên

 

12

Phạm Đình Hùng

GV

  Thành viên

 

 

Tổng số 14 thành viên

 PHONG GD ĐT PHÙ CÁT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CÁT MINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    
 
 
  

 

 

 

       Số: 03 /KH-THCS                                Cát Minh, ngày 22 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường THCS CÁT MINH

Năm học 2016 - 2017

 

 
 

 

 

 

I. Các văn bản pháp lý:

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT, ngày 01/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục”;

Căn cứ hướng dẫn số 547/HDKTNB-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Phòng GDĐT Phù Cát về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường;

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra của các năm học trước,

Trường THCS Cát Minh xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017 như sau:

II.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình viên chức nhà trường: 77 viên chức. Chia ra:

- CBQL: 03. hiệu trưởng 01, phó hiệu trưởng 02

- Giáo viên: Tổng số: 67. Chia ra: Toán: 11; Tin: 02; Văn: 13; Lý: 06; Hóa: 03 ; Sinh: 05; TD: 04; CN: 03; Sử: 04; Địa: 04; GDCD: 02; Tiếng Anh: 06. Trong đó: đạt chuẩn 08, trên chuẩn 59

- Tổng phụ trách Đội: 01

- Nhân viên: Tổng số: 06, kế toán: 01, văn thư: 01; thư viện: 01; Y tế: 01;  thiết bị 02.

2. Số lớp, số học sinh:

          - Tổng số lớp: 30 (khối 6: 8 lớp; khối 7: 8 lớp; khối 8: 7 lớp; khối 9: 7 lớp)

- Tổng số học sinh: 991 ( khối 6: 245; khối 7: 253; khối 8: 257; khối 9: 236

III. Mục đích yêu cầu:

Nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận, tổ chuyên môn trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và các quy chế của ngành và của nhà trường.

Đánh giá đúng hoạt động của từng bộ phận, tổ chuyên môn và năng lực giảng dạy, làm việc của từng cá nhân viên chức trong nhà trường, năng lực học tập, rèn luyện của từng học sinh, qua đó khẳng định những thành quả đạt được, đồng thời chỉ ra những những yếu kém, hạn chế và tư vấn các biện pháp điều chỉnh khắc phục.

Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở những điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và học sinh.

IV. Nhiệm vụ:

1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn và chất lượng soạn - giảng, kiểm tra - đánh giá học sinh của GV theo chuẩn kiến thức kỹ năng CTGDTHCS. Tiếp tục kiểm tra nhằm thúc đẩy việc thực hiện các cuộc vận động lớn trong ngành như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả cuộc vận động “Hai không”. Quản lý tốt việc dạy thêm - học thêm theo quy định. 

2Nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, theo hướng dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức-kỹ năng của CTGDTHCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, dạy học, kiểm tra đánh giá. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao năng lực quản lý-điều hành của đội ngũ BGH, Tổ CM. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông .

- Đổi mới quản lý tài chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thu-chi trong nhà trường. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

- Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý-điều hành.

- Phấn đấu duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

V. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo tổ chuyên môn …

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: kế hoạch, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm.

- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, thao giảng, báo cáo SKKN, họp tổ, nhóm …

- Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế:

- Kiểm tra cơ sở vật chất (phòng thư viện, thiết bị, bàn ghế, kệ, tủ);

- Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh;

- Kiểm tra số lượng và chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa…

Kiểm tra hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo; thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc…).

- Kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản thiết bị dạy học của cán bộ thiết bị, việc sử dụng thiết bị trong dạy học của giáo viên.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ mua sắm, sử dụng và bảo quản CSVC, trang thiết bị, sổ cấp phát thuốc BHYT.

3. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

          3.1. Trình độ nghiệp vụ: thể hiện qua việc giảng dạy và trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy và giáo dục thông qua kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên.

3.2. Thực hiện qui chế chuyên môn:

- Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục;

- Thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo qui định;

- Kiểm tra và chấm bài, quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh;

- Tham gia sinh họat tổ chuyên môn.

- Thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học, thực hiện các tiết thực hành theo qui  định;

- Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ và các qui định về chuyên môn;

- Tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tuân thủ các qui định về dạy thêm, học thêm.
  3.3. Kết quả giảng dạy, giáo dục:

            - Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua các lần kiểm tra chung của khối lớp;
          - Kết quả lên lớp, tốt nghiệp của các bộ môn mà giáo viên dạy;

- Kết quả kiểm tra trực tiếp của ban kiểm tra; 

- Mức độ tiến bộ của học sinh.

3.4.Tham gia các công tác khác:
- Công tác chủ nhiệm;
- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, nhất là trong lớp mình dạy;
- Thực hiện các công tác khác được phân công.

- Đảm bảo sĩ số, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh. Quản lý hồ sơ sổ sách. Thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nề nếp, rèn luyện thói quen tốt, giúp đỡ các học sinh cá biệt.

- Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tham gia các công tác khác đã được nhà trường phân công.

4. Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán:

- Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính; kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân sách.

-  KT việc thực hiện chế độ chính sách cho CB-GV-NV theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành.

          5. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính:

- Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;

- Kiểm tra việc quản lý con dấu;

- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài, học bạ, sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, sổ theo dõi phổ cập giáo dục, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác).

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ quản lý PMIS, SMAS, việc quản lý hồ sơ viên chức.

          6.Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:

                             - KT việc thực hiện “Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà

trường” ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

          - KT việc thực hiện: “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - KT việc thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Mỗi Thầy Cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

                             - KT việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng.

7. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh:

- KT việc thực hiện nền nếp, sinh hoạt học tập của học sinh thông qua kết quả thi đua hảng tuần, tháng; thông qua dự giờ thăm lớp, …

- KT việc lưu giữ bài kiểm tra, …

8. Kiểm tra việc thực hiện ba công khai :

          - KT việc thực hiện “3 công khai”: Công khai chất lượng giáo dục; Công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; Công khai về thu-chi tài chính (theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT).

          9. Kiểm tra các hoạt động giáo dục khác:

          - Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học theo Quyết định 12/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                             - Kiểm tra công tác phổ cập THCS và duy trì sĩ số.

          - Kiểm tra công tác quản sinh, giáo dục đạo đức HS và giáo dục HS cá biệt.

          - Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp theo qui chế 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                             - Kiểm tra hoạt động giáo dục thể chất và vệ sinh trường học.

          - Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo tinh thần Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 1797/QĐ-UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 1588/QĐ-UBND huyện Phù Cát.

VI. Chương trình thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trong năm:

 

Thời gian

 

Nội dung kiểm tra

 

Đối tượng

kiểm tra

Người phụ

trách

Tháng 8

và 9/2016

 

-       KT công tác tuyển sinh lớp 6 đầu năm

Ban tuyển sinh

HT

-       KT CSVC trường học chuẩn bị cho năm học mới

 

P.HT- KT

 

-       KT tình hình SGK, tập vở, dụng cụ học tập của HS đầu năm.

HS

GVCN-TPT

-       KT vệ sinh trường lớp 

CSVC

BGH-YT-TPT

-       KT việc thực hiện nội quy và nền nếp chuyên cần của HS

HS+GVCN

HT+TPT+ GVCN

    Tháng

10/2016

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin học sinh trong các loại sổ sách

VT, GVCN

HT

-       KT công tác quản sinh và giáo dục đạo đức HS, giáo dục HS cá biệt.

HS+GVCN

BGH

 

-       KT việc soạn-giảng và ra đề KT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng CTGDTHCS

GVBM

BGH-TT-GVBM

-       KT chuyên đề: Hồ sơ 04 tổ, hồ sơ giáo viên

-       KT toàn diện 04 GV

TTCM,GV

Giáo viên

BGH

Ban KTNB

Tháng

11/2016

 

-          KT việc giảng dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung ngoại khóa Pháp luật, Đạo đức, môi trường, địa phương ...

GVBM

PHT- TTCM

Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

 

Ban giám hiệu

-          Kiểm tra toàn diện 04 GV

GV

Ban KTNB

-          KT việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị dạy học và các PHBM.

Phòng TB và

PHBM

Ban KTNB

-          KT công tác phổ cập giáo dục THCS và duy trì sĩ số

Phổ cập, GVCN

HT

 

-          KT chuyên đề 3 giáo viên

GV

Ban KTNB

Tháng

12/2016

 

-          KT việc thực hiện chương trình HK1

GVBM

PHT- TTCM

 

-          KT việc đánh giá xếp loại HS theo quy chế và việc ghi sổ điểm, học bạ cho HS

GVBM, GVCN

 

BGH- TTCM

 

-          KT việc ra đề cương, hướng dẫn ôn tập và ra đề KT học kỳ theo chuẩn KT-KN

GVBM

PHT-TTCM

-          Kiểm tra toàn diện 04 GV

GV

Ban KTNB

-          Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện “Phong trào xây dựng THTT-HSTC”

Toàn thể

Ban KTNB

 

-          KT và công khai kết quả về tài sản, tài chính cuối năm.

Nhà trường

 

Ban KTNB, TTND

-          KT vệ sinh cá nhân Học sinh, vệ sinh trường lớp

Học sinh

P.HT-YT-TPT

-          KT công tác thư viện

Thư viện

P.HT, CB.TV

-          KT chuyên đề 3 giáo viên

GV

Ban KTNB

-          KT việc thực hiện 3 công khai, việc thu-chi các khoản phí phục vụ học sinh, quỹ đóng góp của CMHS, khuyến học...

KT+TQ

Ban TTND

 

Tháng

1, 2/2017

 

-          KT công tác quản lý, chỉ đạo của các PHT và các tổ CM

PHT, TTCM

HT

-          Tự KT công tác đổi mới quản lý của Hiệu trưởng theo chủ đề năm học.

HT

HT

 

-          KT việc thực hiện chương trình, lập kế hoạch giảng dạy, ghi sổ đầu bài.

GV

BGH-TTCM

 

-          KT việc sử dụng ĐDDH, trang thiết bị dạy học trong bài giảng trên lớp.

GV

TTCM

 

-          Kiểm tra hoạt động giáo dục thể chất và vệ sinh trường học.

GVTD

Ban KTNB

 

-          Việc sử dụng và bảo quản CSVC: Bàn ghế, phòng học, điện nước …

CSVC

BGH-TPT-BV

 

-          KT toàn diện 4 giáo viên

GV

Ban KTNB

Tháng

3/2017

 

-          KT việc đổi mới phương pháp soạn, giảng theo hướng dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng.

GVBM

PHT-TTCM

 

-          KT việc thực hiện quy định về Dạy thêm- Học thêm

GV dạy thêm

ngoài trường

Ban giám hiệu

 

-          Kiểm tra chuyên đề

GV

Ban KTNB

-          Kiểm tra toàn diện 01 tổ CM

Tổ Sử-Địa-CD...

Ban KTNB

-          KT toàn diện 04 GV

GV

Ban KTNB

Tháng

4/2017

 

-          KT việc thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và “Mỗi Thầy Cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

CB-GV-NV

Ban KTNB

 

-          Kiểm tra các Phòng học bộ môn

GV phụ trách phòng BM

PHT

 

-          KT chuyên đề 3 giáo viên

GV

Ban KTNB

-          KT toàn diện 03 giáo viên

GV

Ban KTNB

Tháng

5/2017

 

-          Kiểm tra hồ sơ học bạ các lớp

GVCN

HT

-          Kiểm tra việc ôn tập, ra đề kiểm tra HK

GVBM

PHT

 

-          Kiểm tra việc thực hiện chương trình HK2

GVBM

BGH

-          Kiểm tra việc xét lên lớp theo quy chế 40/2006/QĐ-BGDĐT và xét tốt nghiệp theo qui chế 11/2006/QĐ-BGDĐT

GVCN

Ban KTNB

 

-          KT chuyên đề 3 giáo viên

GV

Ban KTNB

-          KT việc thực hiện 3 công khai, việc thu-chi các khoản phí phục vụ học sinh, quỹ đóng góp của CMHS, khuyến học...

KT+TQ

Ban TTND

Ban KTNB

-          Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho Học sinh.

Văn thư

HT

-          Tự KT việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng (theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT) và đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (theo Thông tư 30/2009/TTBGDĐT) của Bộ.

 

HT+GV

 

 

 

 

Cấp ủy chi bộ, BCH Công đoàn, HT

 

Tháng

6/2017

-          Kiểm tra công tác sinh hoạt hè

TPT+HS

HT

Ghi chú:

-  Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước.

- Việc kiểm tra chuyên môn dạy học như dự giờ, xem hồ sơ, giáo án, khảo sát HS…vẫn thực hiện bình thường hàng tuần và tháng tại các Tổ CM.

VII.Quy trình thực hiện và hồ sơ kiểm tra:

Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ khi được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình kiểm tra và phải hoàn tất các loại hồ sơ sau:

-         Mỗi học kỳ và hàng tháng, Hiệu trưởng (Trưởng ban KT) sẽ định hướng nội dung, đối tượng kiểm tra, các PHT và các thành viên trong Ban KTNB căn cứ vào đó để đề ra kế hoạch kiểm tra cụ thể trong tháng.

-         Khi các thành viên trong Ban KTNB thực hiện công tác kiểm tra thì ghi Biên bản kiểm tra, Phiếu dự giờ… Biên bản kiểm tra phải ghi đầy đủ các nội dung kiểm tra,kết quả, ý kiến nhận xét, đánh giá, nội dung tư vấn và có đủ chữ ký của người kiểm tracũng như người được kiểm tra. Nếu người được kiểm tra có ý kiến phản hồi hoặc chưađồng thuận thì phải ghi đầy đủ, trung thực vào biên bản để Ban KTNB xem xét. CácPhiếu dự giờ có ghi đầy đủ điểm số, xếp loại và ý kiến về Ưu, Khuyết điểm của giờdạy. Cuối tháng nộp các loại hồ sơ cho Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp.

-         Để tránh chồng chéo, nặng nề cho GV, trước khi lên kế hoạch kiểm tra cụ thể hàng tháng, các thành viên trong Ban kiểm tra cần tham khảo kế hoạch đã và đang thực hiện của Tổ CM.

-         Hoạt động kiểm tra thuộc phạm vi thẩm quyền Tổ CM, các Tổ trưởng, Tổ phó vẫn thực hiện bình thường, độc lập theo kế hoạch của Tổ.

-         Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra HK1 trước ngày 25/12/2016 và tổng kết công tác kiểm tra cuối năm học trước ngày 12/5/2017. Các Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo nội dung đã được phân công và gửi về Hiệu trưởng trước thời hạn trên qui định 3 ngày để tổng hợp.

Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT                                                                

- Càc thành viên Ban KTNB (để t/h);

- Lưu VT./.                                                                      Phạm Văn Ba

 Xem và tải về Tại đây.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 44
Tháng 08 : 121
Năm 2022 : 635