Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 51.401
Năm 2022 : 53.245
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; - Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/CĐN, ngày 03/10/2016 của Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Định; - Hướng dẫn số 44-HD/CĐGD, ngày 03/10/2016 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện; - Công đoàn cơ sở trường THCS Cát Lâm xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

 CÔNG ĐOÀN GD PHÙ CÁT

CĐ TRƯỜNG THCS CÁT LÂM

Số: 07/KH-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

 

 

  Cát Lâm, ngày 15  tháng 03  năm 2016

KẾ HOẠCH

 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

Chuyên đề năm 2016

 

   - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BộChính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

   - Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/CĐN, ngày 03/10/2016 của Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Định;

   - Hướng dẫn số 44-HD/CĐGD, ngày 03/10/2016 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện;

   - Công đoàn cơ sở trường THCS Cát Lâm xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”  như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Làm cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó trở thành công việc tự giác, thường xuyên của công đoàn đơn vị.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” ; “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổchức thực hiện học tập, làm theo tấm gươngđạo đức HồChí Minh, tiếp nối và liên hệchặt chẽvới chuyên đềđã học trongthời gian qua; cụthểhóa nội dung

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trởthành nền nếp, gắnvới tiếp tục thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 (khóa XI) vềxây dựng Đảng vàthực hiện nhiệm vụchính trịcủa địa phương, cơquan, đơn vị, tổchức Công đoàn vàmỗi cán bộ, đoàn viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2/ Yêu cầu:

- Đẩymạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ đoàn viên, giáo viên và người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồChí Minh về: “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, góp phầncùng cốniềm tin của nhân dân với Đảng. Kịp thời phát hiện, biểu dương nhữngđiển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh. Gắn việctuyên truyền với kỷniệm những ngày lễlớn trong năm, các sựkiện lịch sử,chính trịcủa đất nước, địa phương trong năm 2016.

- Nâng cao chất lượng sinhhoạt Công đoàn, Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Báctrở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụchính trịcủa địa phương, nhà trường,tổchức đoàn thểvà mỗi cán bộ, đoàn viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Phương châm học tập và làm theo là “trên trước, dưới sau” ; “Học đi đôi với làm theo” ; Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình.

II/- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔCHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:

1/ Đối tượng:

Toàn thểcán cán bộ, đoàn viên, giáoviên, nhân viên trong nhà trường.

2/ Hình thức:

Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tổchức một buổi chuyên đềcho cácthành viên trong đơn vịvới hình thức phù hợp, hấp dẫn, hiệu quả.

3/ Nội dung:

3.1. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủđềnăm 2015 và các năm trướcđây trong sinh hoạt chuyên đềởđơn vịnhà trường. Tổchức trao đổi, toạ đàm vềviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh gắn với việc thựchiện Nghịquyết số33-NQ/TW củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Vềxây dựngvà phát triển nền văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữngđất nước”.

3.2- Tổchức thảo luận: Từng cá nhân liên hệbản thân, đềra phươnghướng phấn đấu gắn với thực hiện nhiệm vụđược giao. Tập thểlựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chếcó liên quan đến nội dung của chuyên đềđểcó biện pháptập trung giải quyết, khắc phục.

3.3- Đăng ký nội dung:

- Tập thể, cá nhân đăng ký“làm theo”cácnội dung“nêu cao tinh thần trách nhim, phong cách gương mẫu, nói đi đôivới làm”.

- Bản đăng ký phải ghi rõnội dung đăng ký, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và gửi vềBan chấp hành Công đoàn đểtheo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Nội dung liên hệvàphương hướng phấn đấu phải phù hợp với tình hình thực tếđịa phương, đơn vị;gắn với thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức của Chủtịch HồChí Minh, của cánbộ, của nhà giáo.

4/ Tài liệu:

Do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia HồChí Minh biênsoạn và phát hành, gồm:

 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChíMinh vềnêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

 “Giới thiệu một sốtác phẩm của Chủtịch Hồ Chí Minh”.

III/ TỔCHC THC HIỆN

1.Đối với BCH CĐCS nhà trường:

- Tham mưu Cấp ủy đảng về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2016.

 - Dựhội nghịtriển khai chuyên đềcủa Đảng uỷ xã đểtập huấn vềnội dung, cách thức triển khai học tập chuyên đề.

- Triển khai học tập,thảo luận chuyên đềtại đơn vịđạt kết quảtốt và đăng ký nội dung “làm theo” phùhợp.

- Tiếp tục củng cốBan chỉđạo cuộc vận động, xây dựng, bổsung và nâng cao vai trò, trách nhiệm củatừng cá nhân, tập thểtrong nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, làm cho tập thểcán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên nhậnthức đúng đắn vềmục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng củacuộc vận động, xây dựng tựgiác học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấmgương HồChí Minh.

- Tổng hợp, báo cáo kếtquảhọc tập, đăng ký “làm theo”, báo cáo vềBan thường vụ Công đoàn giáo dục huyện trước ngày 25/11 hằng năm.

- Thực hiện việc bìnhxét điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh củađơn vị.

- Tiếp tục chỉđạo đưaviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh trởthành việc làmthường xuyên của Công đoàn đơn vịvà mỗi cán bộ, đoànviên, giáo viên, công nhân viên; thường xuyên kiểm điểm kết quảthực hiện nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theotập thểvà cá nhân trong kỳsinh hoạt Công đoàn đơn vịhàng tháng.

2. Đối với  chuyên môn nhà trường:

-  Thực hiện lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục ; thực hiện tốt cuộc vận động " Hai không" và cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

3. Đối với đoàn viên Công đoàn nhà trường:

-  Cam kết thực hiện cuộc vận động đồng thời thực hiện cuộc vận động dưới nhiều hình thức, gắn liền đẩy mạnh việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào thi đua " Hai tốt".

-  Xây dựng nếp sống văn hóa trường học, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của Cán bộ đoàn viên, giáo viên, công nhân viên với các tiêu chí:

+  Có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật, quy chế đơn vị, tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giáo dục.

+  Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

+  Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

+  Tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do Công đoàn các cấp tổ chức, nhằm rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ...

4. Phân công nhiệm vcác thành viên Banchỉđạo

 

TT

Họvà tên

Nhiệm vụ

Nội dung phụtrách

1

Đỗ Xuân Anh

Trưởngban

Phụtrách chung

2

Trần Minh

Phó ban

Theo dõi hoạt động

3

Hồ Tiếng Long

Ủyviên - Thưký

Theo dõi hoạt động

4

Diệp Trần Ngọc Điệp

Ủyviên

Theo dõi hoạt động tổKHTN

  5

Đào Thị Công

Ủyviên

Theo dõi hoạt động tổ KHXH

      5. Thời gian thc hin:

 

Tháng/năm

Nội dung công việc

Tháng 1,2,3/

2016

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập năm  2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ đoàn viên, người lao động trong đơn vị đăng ký về việc thực hiện cuộc vận động năm 2016.

- Hằng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, cần dành thời gian thích hợp để kiểm điểm, đánh giá nội dung “học tập làm theo” của tập thể, cá nhân đã đăng ký.

Tháng 4,5,6 /

2016

- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05.

- Phát động đợt thi đua chào mừng 126 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2016.

- Tổ chức hoạt động tháng công nhân 2016 trong đơn vị, Kết hợp biểu dương khen thưởng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện và treo băng rôn khẩu hiệu tại cơ quan trường học. Khẩu hiệu tuyên truyền" Tinh thần ngày 30/04 và quốc tế lao động 01/05 bất duyệt!"

Tháng 7,8,9 /

2016

 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị, sinh hoạt các đoàn thể bằng sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03 - 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, vô trách nhiệm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, đưa ra thời hạn giải quyết dứt điểm; cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực .

- Tiếp tục thực hiện nghiêm về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan đơn vị.

- Phát động đợt thi đua chào mừng năm học mới năm học 2016 – 2017, 71 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 46 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, tinh thàn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh.

- Triển khai thực hiện và treo băng rôn khẩu hiệu tại cơ quan trường học.

Tháng 10,11,12/

2016

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

- Phat động thi đua chào mừng các ngày: 20/10 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 20/11 ngày Nhà giáo Việt Nam ; ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung cuộc vận động (tấm gương đạo đức, tấm gương tự học, tấm gương sáng tạo).

- Họp Ban chỉ đạo cuộc vận động, tổng kết đánh giá cuộc vận động. Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung “làm theo” đã đăng ký (theo mức: Tốt, khá, trung bình, yếu) để tập thể cho ý kiến. Kết quả đánh giá của cá nhân là một tiêu chí trong xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm.

 

* Trên đây là Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”của CĐCS trường Trung học Cơ sở Cát Lâm. Trong quá trình thực hiện, các cá nhân, tổ chức đoàn thể, đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo, lựa chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực và báo cáo kết quả về Cấp ủy Chi bộ, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện.

 

           TM/ CẤP ỦY CHI BỘ

                     BÍ THƯ

 

 

 

            Nguyễn Minh Quang

TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Đỗ Xuân Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới