TT

Họ đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

CM

Email cá nhân

1

Nguyễn Thị Thuỳ

Châu

12/08/1968

Tổ  trưởng

Văn

thuychau_08@yahoo.com.vn

2

Trần Ngọc

Bình

12/06/1978

GV

Văn

ngocbinh78@gmail.com

3

Nguyễn Thị

Dục

02/02/1977

GV

Văn

tuantuong2@gmail.com

4

Phạm Thị

Hồng

12/10/1982

GV

Văn

hong056@gmai.com

5

Nguyễn Thị

Thơm

01/01/1991

GV

Văn

nguyenthithompc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Mộng

Cầm

01/07/1982

GV

GDCD

ncam.gdst@kontum.edu.vn

7

Trương Hiền

Lưu

05/02/1985

GV

Lịch sử

hienluu2014@gmail.com

8

Trương Thị Mỹ

Lệ

08/08/1983

GV

Lịch sử

mylecathung@gmail.com

9

Bùi Thị Bích

Thạch

03/12/1982

GV

Địa lí

bichthach@gmail.com