TT

Họ đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

CM

Email cá nhân

1

Nguyễn Văn

Danh

12/02/1963

Tổ trưởng

Toán

nvdanh1323@yahoo.com

2

Trương Văn

Toàn

12/06/1977

GV

Toán

truongtoan1997@gmail.com

3

Dương Hữu

Toàn

10/09/1984

GV

Toán

huutoan056@gmail.com

4

Phạm Thị Mỹ

Loan

05/10/1987

GV

Toán

myloan0510@gmai.com

5

Phan Thị

Giàu

27/10/1993

GV

Toán

phanthigiau271093@gmail.com

6

Phạm Thị Mỹ

Phượng

22/01/1985

GV

Tin học

myphuong21185@gmail.com

7

Nguyễn Trường

Việt

06/03/1987

GV

Tin học

truongvietcmthcs@gmail.com

8

Trần Thị Thu

Thuỷ

24/04/1985

GV

Tiếng Anh

tranthuthuy056@gmail.com

9

Phùng Thị

Hậu

12/06/1983

GV

Tiếng Anh

thachtran75@gmail.com

10

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

21/12/1992

GV

Tiếng Anh

nguyenthimylinh225@gmail.com

11

Nguyễn Thị Kim

Thi

20/08/1988

TP

T.Anh

ntkthi2008@gmail.com