CÔNG ĐOÀN

1/ Chủ tịch công đoàn: Cô: Nguyễn Thị Thuỳ Châu

2/ Phó chủ tịch công đoàn: Thầy: Trần Ngọc Bình

3/ Uỷ viên: Cô?: Võ Thị Hồng Nhung