Hiệu trưởng: HUỲNH VĂN HẠNH

Phó hiệu trưởng: PHAN THÀNH HỔ