Thực hiện Công văn số 28/SGDĐT-TCCB ngày 05/01/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai tài liệu bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông
2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát đề nghị Hiệu trưởng các trường
THCS, TH trực thuộc phổ biến, triển khai đến tất cả giáo viên thuộc đơn vị mình
quản lý về việc tải tài liệu bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các
đường link:
- Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
https://drive.google.com/drive/folders/11VFTUUZqfdePDCOZrYjdVhKVIA5rr
WJm?usp=sharing
- Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh tiểu học/THCS
+ Tiểu học:
https://drive.google.com/drive/folders/1J28EqP2n6PKjyBpAeraeHyXbTQ3EUk2?usp=sharing
+ THCS :
https://drive.google.com/drive/folders/1cpDfoTCA6djmcGR_HjP2Jiwc1TDLiYS?usp=sharing
- Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực
+ Tiểu học:
https://drive.google.com/drive/folders/1MvNk9Fbo6Vs6w5d3q8v20nSgaobltVI
6?usp=s
+ THCS :
https://drive.google.com/drive/folders/1SBkK3Mnqow7MclhAwdiKw_OUud
_wHcwS?usp=sharing
- Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS
+ Tiểu học:
https://drive.google.com/drive/folders/1_8tvEtBdIpDBoA5pNp2B0vieMj6EE
C2P?usp=sharing
+ THCS:
https://drive.google.com/drive/folders/1tkIIMYFFCYnkvimsoH2tjYEOSP2ub
WjU?usp=sharing
- Mô đun 5 : Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS trong hoạt động giáo
dục và dạy học
https://drive.google.com/drive/folders/1_h8gBmdbqks0HwVQshHM6jM90h
egmDQt?usp=sharing
- Mô đun 9 : Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công
nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS