1.  Em Nguyễn Lê Hữu Đang đạt giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV năm 2018

2.  Em Nguyễn Văn Huy đạt giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI năm 2020

Bằng khen của em Nguyễn Lê Hữu Đang - Lớp 9A2

Bằng khen của em Nguyễn Văn Huy - Lớp 9A2