1. Danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện, tỉnh

2. Danh hiệu GVCN lớp giỏi cấp huyện, tỉnh

Danh sách GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi

Danh sách GV đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi