1. Danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện, tỉnh

- GVDG cấp huyện: 14 GV

- GVDG cấp tỉnh: 03 GV

2. Danh hiệu GVCN lớp giỏi cấp huyện, tỉnh

 GVCN lớp giỏi cấp huyện: 05 GV

Danh sách GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi

Danh sách GV đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi