PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT

TRƯỜNG TH CÁT TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC

 LA CHN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

  NĂM HC 2021-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-TH ngày 11/6/2021

 của Trường Tiểu học Cát Tài)

 
 

 

TT

Tên sách

Tên bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

 

 

 

Tiếng Việt 2

 

 

 

Cánh Diu

 

Nguyn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyn Thị Bích , Đng Kim Nga, Trần Mnh Hường, Nguyn Thị Tố Ninh, Hoàng Hòa Bình, Nguyn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thu, Lê Hu Tỉnh.

 

Nhà xut bản Đại học Sư phm Thành phố Hồ Chí Minh

2

Toán 2

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyn Áng, Vũ n Dương, Nguyn Minh Hi, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam

3

Đạo đức 2

 

 

 

Cánh Diu

 

Trần Văn Thng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyn Thị Việt , Vũ Thị Mai Hường.

 

Nhà xut bản Đại học Sư phm Thành phố Hồ Chí Minh

4

 

 

Tự nhiên và

Xã hội 2

 

 

Chân trời sáng tạo

 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trn Thị Thu Hin, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam

5

 

 

 

Giáo dục Thchất 2

 

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyn Duy Quyết, Hồ Đc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyn Thị Hà, Đỗ Mnh Hưng, Vũ n Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyn Thành Trung, Nguyn Duy Tuyến, Phm Mai Vương.

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam

6

Âm nhạc 2

 

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyn Thị Phương Mai, Nguyn Thị Nga, Đng Khánh Nht, Trn Thị Kim Thăng, Nguyn Thị Thanh Vân.

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam

7

Mỹ Thuật 2

Cánh Diu

 

Nguyn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Nguyn Hi Kiên (Chủ biên), Phm Đình Bình, Nguyn Thị Huyn.

Nhà xut bản Đại học Sư phm

8

 

 

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm 2

 

 

 

 

 

 

Chân trời sáng tạo

 

Phó Đc Hòa, Vũ Quang Tuyên (đng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Dip, Nguyn Hu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyn Hồng Kiên, Nguyn Thị Bích Liên, Nguyn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên,

Nguyn Hà My, Li Thị Yến Ngc, Đng Thị Thanh Nhàn, Nguyn Huyn Trang, Trần Thị Qunh Trang, Lê Phương Trí.

 

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam

9

 

 

 

Tiếng Anh 2

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Qunh Trang (Chủ biên), Nguyn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hin, Nguyn Bích Thu, Nguyn Quốc Tun.

 

 

Nhà xut bản Giáo dục Vit Nam