CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT TÀI

                            

             1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

            2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn thuộc 8 thôn: Vĩnh Thành, Hòa Hiệp, Thái Phú, Thái Bình, Thái Thuận, Chánh Danh, Cảnh An và Phú Hiệp của xã Cát Tài.

           3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của xã Cát Tài.

           4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

           5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

           6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

           7. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

           8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

           9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.